LAKIALOITE 31/2003 vp

LA 31/2003 vp - Irja Tulonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa esitetään työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentti muutettavaksi siten, että kaikkien eläkkeensaajien eläkettä tarkistettaisiin indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Vuonna 1996 siirryttiin työ- ja virkaeläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden osalta ns. taitettuun indeksiin, jossa palkkatason muutoksen paino on 20 prosenttia ja hintatason muutoksen paino 80 prosenttia. Nuoremmilla eläkeläisillä painokertoimet säilyivät entisellään, jolloin palkkatason muutoksen paino on 50 prosenttia ja hintatason muutoksen paino on 50 prosenttia. Yli 65-vuotiaiden osalta muutos on johtanut kohtuuttomiin heikennyksiin eläkkeensaajien elintason kehityksessä. Hallituksen esityksen (HE 242/2002 vp) mukaan vuoden 2005 alussa kaikkia työeläkkeitä tarkistetaan TEL-eläkeindeksillä, jossa kuluttajahintaindeksin paino on 80 prosenttia ja ansiotasoindeksin paino 20 prosenttia. Tämän esityksen mukaan siis myös alle 65-vuotiaiden eläkkeiden indeksisuoja heikkenee.

Taloudellisen kasvun myötä monien väestöryhmien tulot ovat nousseet merkittävästi, mutta keskimääräisten eläkkeiden kasvu on lähes pysähtynyt. Myös eläkeläisten tulokehityksessä on otettava huomioon yleinen taloudellinen kehitys ja tulotason nousu. Taitetusta indeksistä tulisikin palata takaisin siihen eläkkeiden tarkistamistapaan, joka oli voimassa ennen vuotta 1996.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1482/1995, seuraavasti:

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eläketurva sidotaan indeksiin, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petri Salo /kok