LAKIALOITE 31/2004 vp

LA 31/2004 vp - Raimo Vistbacka /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki ulosottolain 4 luvun 6 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ulosottolain mukaan ulosoton kohteena olevan henkilön palkasta saadaan ulosmitata 1/3 tiettyjen suojaosuuksien jälkeen. Sama käytäntö koskee myös eläkettä ja muita ansiotuloja. Menettelyä voidaan pitää kohtuullisena varsinkin lakiin tulleiden ns. vapaakuukausien jälkeen. Mikäli ulosmittauksen kohteena oleva saa veronpalautusta, häneltä kuitenkin ulosmitataan koko palautettava määrä, mikäli perinnässä oleva määrä ei ole sitä pienempi. Tämä käytäntö tuntuu kohtuuttomalta ja epäoikeudenmukaiselta, koska palautus johtuu liian korkeasta pidätysprosentista. Jos pidätysprosentti olisi ollut oikea, olisi tästä erotuksesta jäänyt käytännössä henkilön käyttöön noin 2/3. Kun veroa pidätetään liikaa ja liikaosuus aikanaan palautetaan, se ulosmitataan kokonaan. Tämä on selvä ristiriita ja epäoikeudenmukaisuus, joka luo lisäksi houkutuksen hakea pidätysprosenttiin alennusta niin, että palautusta ei enää tulisi, jolloin tältä täydelliseltä ulosmittaukselta vältyttäisiin. Epäkohdan korjaamiseksi tulisikin ulosottolain 6 b §:n 1 momenttia muuttaa niin, että myös veronpalautuksiin sovelletaan normaalia 1/3:n ulosmittaussäädöstöä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ulosottolain 4 luvun 6 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 4 luvun 6 b §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 394/1973 seuraavasti:

4 luku

Ulosmittauksesta

6 b §

Tässä laissa tarkoitetaan palkalla kaikenlaista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota, veronpalautusta ja muuta etuutta, joka suoritetaan virasta tai toimesta taikka sellaisesta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka työn tai tehtävän antajalle tehdään korvausta vastaan. Palkan määrää laskettaessa on otettava huomioon myös siihen kuuluvien luontaisetujen arvo paikkakunnalla yleisesti käyvän hinnan mukaan. Palkkana ei pidetä työntekijän omien työvälineiden käytöstä taikka työ- tai virkamatkan aiheuttamista kustannuksista maksettavaa kohtuullista korvausta, vaikka se suoritettaisiin palkan yhteydessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2004

  • Raimo Vistbacka /ps