LAKIALOITE 33/2001 vp

LA 33/2001 vp - Ulla-Maj Wideroos /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta annettu laki (1134/1996) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Päivähoitomaksu-uudistuksen tarkoituksena oli purkaa päivähoitomaksujen porrastuksesta aiheutunut tuloloukku ja yhteensovittaa maksuperusteet koko maassa. Muutoksen vuoksi yksinhuoltajat maksavat kuitenkin suurempaa päivähoitomaksua kuin kahden huoltajan perheet. Päivähoitomaksu määräytyy prosentuaalisesti perheen koon ja tulojen perusteella. Maksua määrättäessä perheeseen lasketaan samassa taloudessa asuvat vanhemmat ja enintään kaksi päivähoitomuodon valintaoikeuden piirissä olevaa lasta. Tämän mukainen malli perheen koon määräämiseksi syntyi kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen kuuluvan hoitolisän laskentatavasta. Malli on kuitenkin huonosti valittu, koska puolison tuloja ei oteta huomioon varsinaista hoitorahaa laskettaessa ja näin ollen puolison tuloilla on toisenlainen vaikutus.

Esimerkki osoittaa, että äidistä, isästä sekä 3- ja 8-vuotiaista lapsista koostuvan perheen, jonka bruttotulot ovat 10 000 markkaa kuukaudessa, päivähoitomaksu on 296 markkaa, kun taas vastaavan yksinhuoltajaperheen päivähoitomaksu samojen tulojen perusteella on 500 markkaa. Yksinhuoltajan maksu on toisin sanoen 41 prosenttia suurempi. Yksinhuoltajuus merkitsee paitsi kokonaisvastuuta perheen kasvatuksesta usein myös ylimääräisiä kustannuksia esim. lastenhoidon järjestämisestä iltaisin jne.

Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan muutos on alentanut useimpien lapsiperheiden maksuja, mutta monilapsisten perheiden ja varsinkin perheiden, joissa ainoastaan yksi lapsista on päivähoitoiässä ja muut lapset kouluiässä, maksut ovat nousseet. Yksinhuoltajien suurempi päivähoitomaksu samojen tulojen perusteella kuin kahden huoltajan perheessä ei ole perusteltu, koska progressiivinen verotus tasoittaa tuloeroja. Yksinhuoltajien tilanteen rinnastamiseksi kahden huoltajan perheisiin aikuisten lukumäärä ei saisi vaikuttaa perheen koon määrittelyyn, vaan ainoastaan päivähoitomuodon valintaoikeuden piirissä olevien lasten lukumäärä. Tämän vuoksi lakialoitteessa ehdotetaan päivähoitomaksutaulukon laatimista lasten lukumäärän perusteella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1134/1996, seuraavasti:

7 a §

Lasten päivähoidon maksu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko lasten lukumäärä Tuloraja markkaa kuukaudessa Korkein maksuprosentti
1 6 350 9,4
2 7 540 7,9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta .

_______________

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Henrik Lax /r
  • Klaus Bremer /r
  • Nils-Anders Granvik /r
  • Gunnar Jansson /r
  • Christina Gestrin /r
  • Pehr Löv /r
  • Håkan Nordman /r