LAKIALOITE 33/2005 vp

LA 33/2005 vp - Ulla Anttila /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan osittaisen hoitovapaan laajennusta koskemaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempia siihen asti, kun ko. lapsesta tulee täysi-ikäinen.

Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen sairauteen tai kuntoutukseen liittyvät asiat vievät usein paljon aikaa vanhemmilta. Monet vanhemmat jäävät lapsen vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden vuoksi pois töistä kokonaan. Useille vanhemmille voi olla kuitenkin parempi vaihtoehto, että he pystyisivät työskentelemään lyhyempää työpäivää ja säilyttämään tuntuman työelämään. Nykyisin tätä vaihtoehtoa ei käytännössä ole tarjolla samoin edellytyksin, jotka pätevät muiden lasten perheisiin.

Työsopimuslainsäädäntö on käynyt läpi kokonaisuudistuksen. Uusi työsopimuslaki (55/2001) tuli voimaan 1.6.2001. Uudistuksessa perhevapaita koskevat säännökset siirrettiin sellaisinaan uuden työsopimuslain 4 lukuun. Luvussa säädetään myös osittaisesta hoitovapaasta. Luvun 4 §:ää on muutettu helmikuun 2004 alusta lailla (870/2003) niin, että vanhempi voi saada lapsensa hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu perusopetuslain (628/1998) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi kuitenkin saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Uudistus on luonut edellytyksiä sille, että lapset joutuvat harvemmin viettämään pitkiä aikoja yksin kotona.

Lakialoitteessa tarkoitettu uudistus kattaa perusopetuslain (628/1998) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten perheet.

Laki iltapäivähoidosta on lisännyt kuntien tietoisuutta ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden iltapäivätoiminnan tarpeellisuudesta. Koulujen iltapäivätoiminnan laajentaminen ala-asteella onkin tärkeä osa ratkaisua lasten tilanteen parantamiseksi. Iltapäivätoimintaa koskevassa lainsäädännössä on pyritty huomioimaan erityistä tukea tarvitsevat lapset. Edelleen työaikojen pitäisi olla joustavammat mm. vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien osalta, koska heidän kasvatusvastuunsa vaatii erityisen suuria voimavaroja.

Vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusvastuu, ja perhe on lapsen ensisijainen kasvu- ja kehitysympäristö, myös silloin kun lapsi on vammainen tai pitkäaikaissairas. Vanhempia on tuettava ottamaan kasvatuksellinen rooli ja lasten vanhempien yhteistä aikaa on lisättävä eri keinoin. Työmarkkinoilla tarvitaan kaikilla tasoilla lapsi- ja perhelähtöistä ajattelua. Osittaisella hoitovapaalla voidaan parantaa perhe- ja työelämän yhteensovitusta ja lisätä lasten ja vanhempien yhdessäoloaikaa.

Työnantajille osittaisen hoitovapaan laajeneminen ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, koska työajan lyhennyksiä voidaan osaksi korvata työn tehostamistoimilla ja töiden uudelleenjärjestelyillä. Julkishallinnossa tehtyjen arvioiden mukaan osittaisesta hoitovapaasta ei useimmiten aiheudu lainkaan lisäkustannuksia. Siltä osin kuin työaikaansa lyhentävän työntekijän sijaan ei palkata lisätyövoimaa, koituu järjestelystä vähäisiä verotulojen menetyksiä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 870/2003, seuraavasti:

4 luku

Perhevapaat

4 §

Osittainen hoitovapaa

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi on vammainen tai pitkäaikaissairas, osittaista hoitovapaata voi saada sen kalenterivuoden loppuun, jona lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukauta ennen vapaan alkamista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2005

 • Ulla Anttila /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Virpa Puisto /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jouko Laxell /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Minna Sirnö /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tony Halme /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Arto Satonen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Maija Perho /kok
 • Arja Alho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Maija Rask /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Petri Salo /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Matti Kangas /vas

​​​​