LAKIALOITE 34/2004 vp

LA 34/2004 vp - Miapetra Kumpula /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että alkoholilaissa säädettäisiin alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen aukioloaikojen enimmäismääristä. Nykyisin anniskelupaikkojen aukioloja koskevat säädökset sisältyvät asetukseen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä. Asetusta ollaan kumoamassa, ja aukioloaikojen enimmäismäärät jäisivät tällöin ilman eri toimia säätelemättä. Tämä ei alkoholipolitiikan nykyisten myllerrysten keskellä ole perusteltua, vaan on syytä pitää nykyisistä aukioloajoista kiinni. Tämän takia asetuksessa olevat alkoholijuomia anniskelevien ravitsemisliikkeiden aukioloaikoja koskevat säädökset ehdotetaan siirrettäväksi alkoholilakiin.

PERUSTELUT

Alkoholin tarjonnassa on tapahtumassa muutoksia, joiden seurauksia on vielä vaikea arvioida. Alkoholiverotuksen alentuminen ja maahantuontisäännösten vapautuminen lisäävät alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Kasvava alkoholin käyttö lisää yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Samanaikaisesti kun alennetaan alkoholin hintoja ja mahdollistetaan suurien alkoholimäärien tuontia ei ole perusteltua luopua alkoholijuomia anniskelevien ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen säätelystä. Näin eritoten tilanteessa, jossa alkoholin anniskelun valvonta ei ole tätä nykyäkään riittävää, eikä sen lisäämiseen ole varattu tarvittavia voimavaroja.

Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen alkoholipoliittisiksi linjauksiksi ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan alkoholipoliittista ohjelmaa, jossa painotetaan kaikkien toimijatahojen yhteistyötä ja kumppanuutta. Ohjelman tavoitteena on rajoittaa alkoholin käytön lisääntymistä ja ehkäistä alkoholin käytöstä aiheutuvia haittavaikutuksia. Tarvitsemme koko yhteiskunnan vastuunkantoa alkoholikysymyksissä, mutta myös perusteltuja säädöksiä anniskelutoiminnan rajoittamiseksi.

Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluajoilla on vaikutusta sekä alkoholin saatavuuteen että siitä aiheutuviin haittatekijöihin. Selvitysten mukaan suurin osa ravintoloissa nautitun alkoholin haitoista ilmenee yön tunteina. Muille asiakkaille liikaa nauttineet ravintola-asiakkaat aiheuttavat häiriötä, henkilökunnalle häiritsevien asiakkaiden käytös on turvallisuusriski ja ulkopuolisille henkilöille esimerkiksi ravintolasta poistettu asiakas aiheuttaa väkivallan vaaran. Myös poliisia työllistävät runsaasti juuri aamuyön tunteina häiriötä aiheuttavat päihtyneet asiakkaat. On pelättävissä, että myös alaikäisten alkoholin käyttö lisääntyy ja perheiden alkoholi- ja ajankäytölliset ongelmat kasvavat. Täysin vapaat ravintoloiden aukioloajat lisäisivät yötyötä, ihmisten univaikeuksia ja siitä johtuvia sairauksia sekä edellyttäisivät elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa yhä enemmän toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa.

Nykyiset alkoholijuomia anniskelevien ravitsemisliikkeiden aukioloajat ovat toimivat ja riittävän vapaat. Niiden poistamiselle ei ole esitetty painavia syitä. Nykyiset säännökset mahdollistavat lähes ympärivuorokautisen aukiolon. Ravitsemisliike voidaan avata jo aamuviideltä, ja se voidaan pitää auki aamuyöhön kello kahteen jo pääsäännön nojalla ja poikkeusluvalla kello neljään. Lakialoitteessa ehdotetaan nämä aukiolosäännökset siirrettäviksi majoitus- ja ravitsemisliikkeistä koskevasta asetuksesta alkoholilakiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä joulukuuta 1994 annettuun alkoholilakiin (1143/1994) uusi 21 e § seuraavasti:

21 e §

Alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen aukiolo

Alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen saa avata aikaisintaan kello viisi ja sen saa pitää auki kello kahteen.

Alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen saa kuitenkin pitää auki enintään kello neljään sen mukaan kuin anniskeluluvan myöntävä viranomainen päättää anniskeluajan jatkamisesta kello puoli kahden jälkeen siitä erikseen annettujen säännösten ja määräysten nojalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2004

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Valto Koski /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Esko Ahonen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd

​​​​