LAKIALOITE 35/2002 vp

LA 35/2002 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Veropoliittisessa keskustelussa ja tehdyissä ratkaisuissa on viime vuonna keskitytty yksipuolisesti tuloverotuksen keventämiseen. Hyvin merkittävä osa helpotuksista on suuntautunut suurituloisille, kun progressiivista tuloveroasteikkoa on alennettu.

Mielestämme verohelpotuksia voitaisiin suunnata sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin, jos elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettaisiin. Elintarvikkeiden arvonlisävero on Suomessa suhteellisen korkea, 17 prosenttia. EU-jäsenyysratkaisun yhteydessä luvattiin, että verokanta alennettaisiin vuonna 1998 siirtymäkauden jälkeen 12 prosenttiin. Vuonna 1994 arvonlisäverolakiin lisättiinkin säännös elintarvikkeiden 12 prosentin verokannasta, mutta säännöstä ei silloin pantu käytäntöön.

Elintarvikkeet ovat pienituloisten perheiden budjetissa hyvin suuri ja merkittävä menoerä. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen hyödyttäisi siten erityisesti lapsiperheitä, pienipalkkaisia työntekijöitä, työttömiä, eläkeläisiä ym.

Elintarvikkeiden hinnat alenivat EU-jäsenyyden alkuvaiheessa, mutta viime aikoina hintojen nousu on ollut nopeata ja elintarvikkeiden hintataso ylittää jo EU-jäsenyyttä edeltäneen tason. Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan elintarvikkeiden hinnat kohosivat 7 prosenttia tammikuusta 2001 tammikuuhun 2002.

Useissa EU-maissa elintarvikkeiden arvonlisävero on alempi kuin Suomessa. Iso-Britanniassa elintarvikkeista ei peritä lainkaan arvonlisäveroa. Saksassa elintarvikkeiden verokanta on 7 prosenttia, Alankomaissa 6 prosenttia. Italiassa ja Belgiassa elintarvikkeisiin sovelletaan veroprosenttia, joka on alempi kuin Suomen vastaava. Elintarvikkeiden nykyistä alempi verokanta ei olisi ristiriidassa kansainvälisen veroympäristön kanssa.

Kansantalouden tilinpidon mukaan kotitalouksien kulutuksesta kohdistui vuonna 2000 elintarvikkeisiin sekä ei-alkoholipitoisiin juomiin 46 miljardia markkaa. Tästä voidaan arvioida elintarvikeostojen sisältämäksi arvonlisäveroksi 6,7 miljardia markaa. Verokannan alentaminen 17 prosentista 12 prosenttiin alentaisi silloin veron tuottoa noin 1,8 miljardia markkaa. Koska elintarvikkeita sisältyy myös muuhun kulutukseen, erityisesti hotelli-, kahvila- ja ravintolapalveluihin, todellinen verotuoton alennus olisi jonkin verran suurempi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 85 §:n johdantokappale, sellaisena kuin se on laissa 1265/1997, seuraavasti:

85 §

Seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta, varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 12 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2002

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jaakko Laakso /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Timo E. Korva /kesk