LAKIALOITE 35/2008 vp

LA 35/2008 vp - Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että yhteisö saa vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty sosiaali- ja terveyspalveluja edistävään tarkoituksen Verohallituksen hyväksymälle järjestölle.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät kansalaisjärjestötyötä ja mahdollistavat näin sosiaalisen pääoman ja osallisuuden monelle henkilölle, joilla on esimerkiksi jokin vamma tai pitkäaikaissairaus tai jotka ovat muuten syrjäytymässä yhteiskunnan valtavirroista.

Väestörakenteen muutos tulee väestön ikääntyessä edellyttämään palveluiden turvaamista monipuolisesti niin julkisen vallan, kuntien, järjestöjen kuin yritystenkin kautta. Yksi tapa laajentaa palvelujen rahoittamisen keinovalikoimaa olisi verovähennysoikeuden myöntäminen yrityksille silloin, kun ne antavat lahjoituksia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Yritykset voisivat näin nykyistä tehokkaammin kantaa yhteiskuntavastuutaan.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on mm. Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n jäseninä 128 valtakunnallista liittoa ja säätiötä, joissa toimii noin 250 000 vapaaehtoista.

Varsinaista järjestötyötä, vertaistoimintaa, ihmisten aktivointia, elämänlaadun parantamista, työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja terveyden edistämistä voidaan toteuttaa laajasti järjestökentän kautta. Myös vapaaehtoistoimintaa täytyy organisoida ja tukea järjestöjen kautta. Viime aikoina sosiaali- ja terveysalan järjestöjen varsinaisen järjestötoiminnan rahoittaminen on kuitenkin vaikeutunut. RAY:n tuoton kasvu on pysähtynyt, ja tulevaisuus sisältää useita kysymysmerkkejä. Järjestöjen on löydettävä uusia rahoituskanavia, joista yksi on yhteistyö yritysten kanssa.

Perinteiset, väestölle suunnatut rahankeräyskampanjat ovat useista yhteiskunnallisista tilanteista riippuvaisia ja epävarmoja tulonlähteitä. Ollakseen tuloksellisia ne edellyttävät myös merkittäviä suunnittelu- ja toteutuspanoksia, joita suuria järjestöjä lukuun ottamatta järjestöillä ei yleisesti ottaen ole. Järjestöt tarvitsevat resursseja vapaaehtoistyön tukemiseen, mutta myös koulutukseen, tutkimustoiminnan tukemiseen sekä erilaiseen kehitystyöhön. Yritykset voisivatkin tukea sosiaali- ja terveysalan järjestöjä entistä enemmän ja siten myös antaa oman panoksensa yhteiskuntavastuuseen, mikäli niillä olisi oikeus lahjoitusten vähentämiseen verotuksessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 57 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1141/2007, seuraavasti:

57 §

Lahjoitusvähennys

Yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan:

1) vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta, suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai sosiaali- ja terveyspalveluja edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle;

2) vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta, suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai sosiaali- ja terveyspalveluja edistävään tarkoitukseen sellaiselle Verohallituksen nimeämälle Euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle, säätiölle tai edellä mainittujen yhteydessä olevalle rahastolle, jonka varsinaisena tarkoituksena on mainittujen alojen tukeminen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008

  • Hannakaisa Heikkinen /kesk
  • Risto Autio /kesk
  • Pertti Salovaara /kesk