LAKIALOITE 36/2008 vp

LA 36/2008 vp - Jukka Gustafsson /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia niin, että se kohtelisi yhdenvertaisesti korkeinta korotettua palkkatukea saavia palkkatuella tuettua työtä tekeviin sekä muihin työsuhteessa oleviin nähden sen suhteen, miten he voivat kerryttää lain edellyttämää työssäoloehtoa.

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan sellaiselle työntekijälle, jonka työnantaja on saanut korkeinta korotettua palkkatukea (entinen yhdistelmätuki), karttuu työttömyysturvan työssäoloehtoon luettavaa työtä vain puolet työskentelyviikkojen lukumäärästä. Palkkatuella tuettu työ kartuttaa kuitenkin kokonaisuudessaan työssäoloehtoa.

Palkkatuettua työtä tekevät asetetaan siis eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkä verran valtion tukea työnantaja saa heidän palkkauskustannuksiinsa. Tilanne on työntekijän näkökulmasta hyvin epätasa-arvoinen eikä tue osallistumista työelämään. Lainsäädännön ei ilman erityisen painavia syitä pitäisi johtaa siihen, että saman työnantajan palveluksessa rinnakkain samaa työtä tekevät ja samaa palkkaa saavat henkilöt ovat hyvin erilaisessa asemassa heille kertyvän työttömyysturvan suhteen riippuen siitä, kumman palkkaamiseen työnantaja on saanut suuremman valtion tuen. Työttömyysturvan tulee kohdella tasa-arvoisesti palkanmaksun kannalta samassa asemassa olevia työntekijöitä.

Korkeimman korotetun palkkatuen saaminen vaikeasti työllistyvän työllistämiseen ei myös-kään ole sen paremmin työttömän kuin työnantajankaan oikeus, vaan sen myöntäminen riippuu työvoimatoimiston harkinnasta ja kulloisestakin määrärahatilanteesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 §:n mukaan vaikeasti työllistyvän työllistämiseksi voidaan myöntää palkkatuki korotettuna lisäosalla, jonka määrä on enintään 90 prosenttia perustuen määrästä. Korkeimman korotetun palkkatuen määräkin voi siis pykälän sanamuodon mukaan vaihdella siten, että lisäosan suuruus on 60—90 prosenttia perustuen määrästä.

Edellä olevilla perusteilla tulee työttömyysturvalain työssäoloehdon karttumista koskevia säännöksiä muuttaa siten, että työnteko, johon työnantajalle maksetaan korkeinta korotettua palkkatukea, luetaan kokonaisuudessaan työntekijän työssäoloehtoon. Muutos lisännee ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien määrää ja aiheuttaa siten korotuspainetta sekä työntekijöiden että työnantajien työttömyysvakuutusmaksuihin. Alenevan työttömyyden oloissa korotuspaine jäänee kuitenkin vähäiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 462/2006, seuraavasti:

5 luku

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset

4 §

Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota henkilö on tehnyt osasairauspäivärahaa saadessaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008

  • Jukka Gustafsson /sd
  • Sirpa Paatero /sd
  • Lauri Kähkönen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Anneli Kiljunen /sd
  • Jacob Söderman /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​