LAKIALOITE 37/2014 vp

LA 37/2014 vp - Kaj Turunen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki osakeyhtiölain 16 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tällä lakialoitteella muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 6 ja 7 §:n säännöksiä kuulutuksesta velkojille ja yhtiön kirjallisesta ilmoituksesta siten, että myös valtiontakauksen antajalla on oikeus vastustaa yritysten sulautumista.

Asuntorahoitus kehittyy niin, ettei valtio enää käytännössä myönnä Arava-lainoja, vaan ARA tekee päätöksen korkotuesta, jota voidaan maksaa rahoituslaitoksen myöntämälle lainalle. Yhtiöt rakentavat vuokratalot ja asumisoikeustalot. Korkotukilainan myöntänyt rahalaitos on velkoja, mutta valtio ei ole, vaikka korkotukilainalla on valtiontakaus. Nykyisin voimassa olevan lain mukaan valtiolla lainojen tosiasiallisena vastuun kantajana ei ole oikeutta halutessaan vastustaa yhtiöiden fuusioitumista.

Tämä on merkittävää siksi, että nykyisin ei enää myönnetä lainoja vaan korkotukilainoja. Nykyisin suurin osa vuokratalojen ja asumisoikeustalojen lainoista on korkotukilainoja. Suomessa on jo paljon yhtiöitä, joilla on vain korkotukilainaa. Ne voivat valtiosta piittaamatta fuusioitua.

Aravalainoja ei ole myönnetty 1.1.2008 jälkeen. Kohta seitsemän vuotta on myönnetty ainoastaan korkotukilainoja. Korkotukilainoja on myönnetty aravalainojen rinnalla jo noin 20 vuotta. Aravalainoja maksetaan pois niiden korkeiden korkojen vuoksi, ja korkotukilainoja myönnetään lisää. Tässä on syntymässä huolestuttava tilanne. Suomeen on muodostumassa valtiontakauksella pääasiassa osake-yhtiöihin valtava kiinteistöomaisuus, eikä valtio voi edes vastustaa, jos nämä osakeyhtiöt järjestelevät fuusioita.

Lainsäädännön muutostarve tässä asiassa on ilmiselvä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

osakeyhtiölain 16 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 7 § laissa 1415/2007 sekä 6 §:n 3 momentti laissa 461/2007, seuraavasti:

16 luku

Sulautuminen

6 §

Kuulutus velkojille ja valtiontakauksen antaneelle

Niillä sulautuvan yhtiön velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa sulautumista. Sama oikeus on myös velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja jonka saatava on syntynyt viimeistään 2 momentissa tarkoitettuna määräpäivänä. Sama oikeus on myös velalle valtiontakauksen antaneella, jos sulautuvalla ja vastaanottavalla yhtiöllä on jäljellä valtiontakauksen sisältävää velkaa ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä.

Rekisteriviranomaisen on annettava sulautuvan yhtiön hakemuksesta 1 momentissa tarkoitetuille velkojille ja valtiontakauksen antaneelle kuulutus, jossa mainitaan velkojan ja valtiontakauksen antaneen oikeudesta vastustaa sulautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Kuulutuksen antamista on haettava neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä tai sulautuminen raukeaa. Rekisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puolesta.

Kuulutus on annettava vastaanottavan yhtiön hakemuksesta myös vastaanottavan yhtiön velkojille ja velalle valtiontakauksen antaneelle, jos sulautuminen on 4 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. Vastaanottavan yhtiön velkojiin ja velalle valtiontakauksen antaneeseen sovelletaan tällöin, mitä tässä luvussa säädetään sulautuvan yhtiön velkojista.

7 §

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille ja valtiontakauksen antaneelle

Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus sellaisille 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuille tunnetuille velkojilleen ja valtiontakauksen antaneelle, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröintiä. Jos sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja taikka optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltija on 13 §:n mukaisesti vaatinut lunastamista, velkojille on ilmoitettava lunastettaviksi vaadittujen osakkeiden ja oikeuksien määrät. Ilmoitus voidaan lähettää vasta sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen. Jos kaikki yhtiön osakkeenomistajat ja mainittujen oikeuksien haltijat ovat ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeudesta tai heillä ei muuten ole lunastusoikeutta, ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää aikaisemmin.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014

  • Kaj Turunen /ps

​​​​