LAKIALOITE 39/2014 vp

LA 39/2014 vp - Pia Kauma /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalaista elinkeinorakennetta on monipuolistettava ja vahvistettava, ja perinteisten vahvuuksien, kuten alkutuotannon ja perusteollisuuden, kehittämisen lisäksi on rakennettava uusia kasvualoja teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla.

Suomalaisten luovien alojen työllisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia lisätään panostamalla luovan työn kannustavuuteen. Tekijän toiminnastaan saama tulo katsotaan yleisimmin palkkatuloksi, vaikka toimintaa harjoitettaisiin elinkeinotoimintaan rinnastettavissa olosuhteissa. Tekijänoikeusjärjestön tekijälle tilittämien tekijänoikeuskorvausten nykyinen verokohtelu Suomessa muodostaa kasvavan kilpailukykyongelman.

Luovan alan toimijoiden verotusta olisikin tarkoituksenmukaista kehittää enemmän yritystoimintaluonteen huomioon ottavaan suuntaan. Toimintaa harjoittavaa verovelvollista voitaisiin verottaa Ruotsin mallia vastaavasti elinkeinoverolain mukaisesti.

Lakialoite lähtee siitä, että ensi vaiheessa tekijä luovuttaisi tekijänoikeutensa tekijänoikeusjärjestönsä hallinnoitavaksi nykyisen käytännön mukaisesti. Tekijällä olisi kuitenkin mahdollisuus luovuttaa oikeus tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin määräysvallassaan olevalle yhtiölle. Tämä luovutus, jonka kohteena on oikeus vastaanottaa tekijälle kuuluvat korvaustilitykset tekijänoikeusjärjestöltä, säädettäisiin veroneutraaliksi tietyin edellytyksin.

Luovan alan toimijoiden verotuksen uudistaminen siten, että tekijä voisi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi, lisää luovan työn kannustavuutta yksilöiden ja pienyritysten tasolla sekä luo edellytyksiä luovan alan kasvulle ja uudistumiselle.

Kilpailukykyinen verotus mahdollistaisi tekijöiden pysymisen suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaina, heidän teostensa tekijänoikeustuottojen kotiuttamisen Suomeen sekä talouskasvun ja työllisyyden vahvistumisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

tuloverolain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tuloverolain (1535/1992) 52 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

52 §

Eräät aineettomiin oikeuksiin perustuvat korvaukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen ei kuitenkaan katsota saavan tekijänoikeudesta veronalaista pääoma- tai ansiotuloa silloin, jos yleisesti verovelvollinen tekijänoikeudenhaltija luovuttaa oikeutensa suomalaisen tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin määräysvallassaan olevalle suomalaiselle elinkeinotoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle. Tekijänoikeudenhaltijalla katsotaan olevan määräysvalta yhtiössä silloin, kun hän omistaa yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiön myydessä tai muuten luovuttaessa 2 momentin nojalla saamansa korvausoikeudet, yhtiön saama korvaus verotetaan tekijänoikeudenhaltijan pääoma- tai ansiotulona. Tekijänoikeudenhaltijan menettäessä määräysvallan yhtiössä, johon hän on 2 momentin nojalla luovuttanut oikeutensa suomalaisen tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin, yhtiön saamat korvaukset katsotaan tekijänoikeudenhaltijan pääoma- tai ansiotuloksi siitä hetkestä alkaen, jolloin määräysvalta on menetetty.

2.

Laki

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 5 §:n 13 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1077/2008, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisen kuin se on laissa 1077/2008, uusi 14 kohta seuraavasti:

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun ohessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 19 §:ssä tarkoitettujen sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonnousut;

14) tuloverolain 52 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tekijänoikeudenhaltijan määräysvallassaan olevalle elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhtiölle siirtämien korvausoikeuksien perusteella suomalaiselta tekijänoikeusjärjestöltä saatu tulo.

3.

Laki

ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

25 §

Ennakkoperintärekisteri

Suorituksen maksajan on toimitettava ennakonpidätys, jos saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) tekijänoikeuden, valokuvaan perustuvan oikeuden ja teollisoikeuden, kuten patentin tai tavaramerkin, käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä suoritettavasta korvauksesta, tekijänoikeusjärjestön TVL 52 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tekijänoikeudenhaltijan määräysvallassa olevalle osakeyhtiölle maksettavasta korvauksesta taikka teollisia, kaupallisia ja tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista suoritettavasta korvauksesta (käyttökorvaus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2014

 • Pia Kauma /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ritva Elomaa /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anu Urpalainen /kok 
 • Outi Mäkelä /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Harri Jaskari /kok
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Arto Satonen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Maria Tolppanen /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr 
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Peter Östman /kd