LAKIALOITE 4/2001 vp

LA 4/2001 vp - Jouko Jääskeläinen /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 c §:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoitus on helpottaa yksityisen pientyönantajan maksujen suorittamistapaa heidän maksaessaan työntekijälle palkkaa. Esityksessä ehdotetaan yhdistelmälomakkeen käyttöönottoa, jolla samalla kun maksetaan palkka myös suoritetaan sosiaaliturvamaksu, ennakonpidätys verottajalle sekä erilaiset palkan sivukulut.

PERUSTELUT

Rekisteröimättömän työnantajan, kotitalouden ja vastaavien ongelmana on erilaisten maksujen suorittamisen monimutkaisuus silloin, kun työntekijä palkataan lyhyeen, tilapäiseen työhön tai työhön, josta maksetaan toistuvasti suhteellisen pientä korvausta. On muistettava vakuutusyhtiöön, eläkekassaan ja verotoimistoon otettavat yhteydet ja suoritettavat maksut. Tämä monimutkaisuus on omiaan lisäämään harmaan talouden osuutta kansantaloudessa ja se heikentää jopa yleistä lain kunnioittamista.

Jotta erilaiset maksut olisi helpompi hoitaa, pitää niiden suorittamistapoja yksinkertaistaa. Työnantajalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa yhdellä pankkikäynnillä ja yhdellä lomakkeella kaikki tarvittavat maksut eteenpäin ilman monimutkaisia lomakkeitten täyttämisiä. Käytännön sujuvuuden lisääminen on omiaan lisäämään kansalaisten rehellisyyttä ja estämään harmaata taloutta. Suoritukset tapahtuisivat yhdistelmälomakkeella.

Veronpidätyksen sekä sosiaaliturvamaksun ja eläkevakuutusmaksun lisäksi työnantaja-asemassa oleva siis maksaisi samalla lomakkeella sekä lakisääteisen työttömyysvakuutusmaksun että tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun. Nämä suoritettaisiin siis kuten nykyisinkin sekä työnantajan että työntekijän osalta. Vakuutusmaksut eläkekassa siirtäisi sitten sille tapaturmavakuutusyhtiölle, jonka työnantaja olisi ensimmäisen suorituksen yhteydessä valinnut. Yhteenlasketun vakuutusmaksuprosentin vahvistaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Eläkekassa määräytyisi nykyisin voimassa olevien säännösten mukaan. Tapaturmavakuutus tulisi käytännössä voimaan, kun ensimmäinen kuukausittainen maksu olisi suoritettu eli työsuhteen kestettyä yli kalenterikuukauden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 560/1993, uusi 4 momentti seuraavasti:

10 c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun ja suorittaa sen yhdessä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä työnantajan työeläkemaksun kanssa asianomaiselle eläkekassalle, joka tilittää työnantajan valitsemalle tapaturmavakuutusyhtiölle tälle kuuluvan osuuden. Maksun yhteenlasketun suuruuden määrää sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. Maksu tapahtuu yhdistelmälomakkeella, jolla samalla kun maksetaan palkka, myös suoritetaan sosiaaliturvamaksu ja ennakonpidätys verottajalle. Yhdistelmälomakkeen muodosta säädetään tarkemmin asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

2.

Laki

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 a §:ään sellaisena, kuin se on laeissa 561/1993 ja392/1995, uusi 4 momentti seuraavasti:

7 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun ja suorittaa sen yhdessä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä työnantajan työeläkemaksun kanssa asianomaiselle eläkekassalle, joka tilittää työnantajan valitsemalle tapaturmavakuutusyhtiölle tälle kuuluvan osuuden. Maksun yhteenlasketun suuruuden määrää sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. Maksu tapahtuu yhdistelmälomakkeella, jolla samalla kun maksetaan palkka, myös suoritetaan sosiaaliturvamaksu ja ennakonpidätys verottajalle. Yhdistelmälomakkeen muodosta säädetään tarkemmin asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2001

  • Jouko Jääskeläinen /skl
  • Ismo Seivästö /skl
  • Leea Hiltunen /skl
  • Kari Kärkkäinen /skl
  • Toimi Kankaanniemi /skl
  • Marja-Leena Kemppainen /skl
  • Leena Rauhala /skl