LAKIALOITE 4/2011 vp

LA 4/2011 vp - Saara Karhu /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vesillä tapahtuvissa onnettomuuksissa on ollut usein mukana alkoholi. Paitsi, että alkoholia nauttinut vaarantaa itsensä, voi moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla vaarantaa myös muiden vesilläliikkujien turvallisuutta. Vesille on tullut paljon lisää vapaa-ajanliikkumista ja lisäksi myös uusia kulkuvälineitä, kuten esimerkiksi vesiskoottereita. Eri vesikulkuneuvoilla on lisäksi suuria eroja massassa ja nopeudessa, mikä osaltaan on jo eräänlainen riskitekijä etenkin merialueilla, joissa laivaliikenteen vaarantamisesta voi olla todella pahoja seurauksia. Käyttäjissä on myös paljon niitä, jotka liikkuvat vesillä vain satunnaisesti ja täyttävät vesiliikennelain 2 luvun 6 §:n vaatimukset rimaa hipoen.

Edellä mainitut seikat huomioiden on syytä laskea vesiliikennejuopumuksen rajaa yhdestä promillesta 0,5 promilleen. Rajan laskeminen yleiselle 0,5 promillen tasolle antaa oikean viestin vesilläliikkujille. Se vaikuttaa yleiseen asenteeseen ja korostaa myös veneillessä alkoholinkäytön tuomittavuutta ja vaarallisuutta sekä vastuuta muista vesillä liikkujista ja lisää siten turvallisuutta. Lisäksi promillerajan lasku muutenkin käytössä olevaan 0,5 promillen tasoon harmonisoi käytännön muiden liikennemuotojen kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 23 luvun 5 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1198/2002, seuraavasti:

23 luku

Liikennerikoksista

5 §

Vesiliikennejuopumus

Joka ohjailee alusta tai toimii aluksessa sen kulun turvallisuuteen oleellisesti vaikuttavassa tehtävässä

1) nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut tai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ja olosuhteet ovat sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava vesiliikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2011

  • Saara Karhu /sd