LAKIALOITE 4/2012 vp

LA 4/2012 vp - Lea Mäkipää /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan sähkömarkkinalain (386/1995) muuttamista siten, että parannetaan sähkönkäyttäjien oikeutta vahingokorvauksiin sähköntoimitusten keskeytymisen heille aiheuttamista vahingoista. Laki on tarkoitttu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

PERUSTELUT

Lukuisat sähkökatkokset, joista huomattava osa on ollut erittäin pitkäkestoisia, ovat viime aikoina aiheuttaneet kohtuuttomia vahinkoja yksityisille kotitalouksille, maatalousyrityksille ja muulle yritystoiminnalle. Yksityishenkilöille on syntynyt jopa terveydellistä uhkaa lämmityksen ja vedensaannin keskeytyksistä. Sähkömarkkinalain mukaisen luvan saaneet yhteisöt ja laitokset (sähköyhtiöt) ovat olleet puutteellisesti valmistautuneita katkosten ennaltaehkäisyyn ja niiden korjaamiseen.

Sähköyhtiöt, joiden vastuulla sähköntoimitukset ovat, eivät sähkömarkkinalain nykyisen sisällön pohjalta joudu korvaamaan kuin vain pienen murto-osan kaikista katkosten aiheuttamista vahingoista. Asiakkaiden eli sähkön kuluttajien oikeussuoja vaatii heidän korvauksensaantioikeutensa vahvistamista. Se on taloudellisesti sitäkin oikeutetumpaa, kun monilla sähköyhtiöillä kyllä on varaa jakaa jopa kohtuuttoman suuria bonuksia ynnä muita sellaisia palkitsemisia ylimmälle johdolleen silloinkin, kun sähköyhtiön toiminta suhteessa kotimaisiin kuluttajiin on ollut heikkolaatuista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Sähkömarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkömarkkinalain (386/1995) 27 b §:n 3 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 466/1999, ja

muutetaan sähkömarkkinalain (386/1995) 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 27 d ja 27 e § sekä 27 f §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti laissa 1172/2004 sekä 27 d ja 27 e § laissa 466/1999 sekä 27 f §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta laissa 444/2003, seuraavasti:

9 §

Kehittämis- ja liittämisvelvollisuus

Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin turvatakseen osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin asiakkailleen niin, että asiakkaille ei koidu taloudellista vahinkoa eikä terveydellisiä uhkia sähkötoimitusten katkosten takia (verkon kehittämisvelvollisuus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Siirtovelvollisuus

Verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähköpalveluja niitä tarvitseville (siirtovelvollisuus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 d §

Hinnanalennus virheen vuoksi

Sähkönkäyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu sähköntoimituksen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on kaiken aiheutuneen vahingon määräinen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

27 e §

Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen kaikesta vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Jäljempänä 27 f §:ssä tarkoitettu vähittäismyyjä tai jakeluverkonhaltija on tällöin velvollinen korvaamaan 27 b §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon vain, jos hän ei osoita, että virhe tai vahinko ei johtunut huolimattomuudesta hänen puoleltaan.

27 f §

Korvaus ja vakiokorvaus verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi

Sähkönkäyttäjällä on oikeus verkkopalvelun keskeytymisen perusteella vahingonkorvaukseen, joka on täysimääräinen aiheutuneen vahingon mukaan. Korvausoikeus alkaa aina yli kuuden tunnin sähkökatkoksen jälkeen. Korvausoikeus on voimassa myös, vaikka sähkökatkos ei olisi yhtämittainen, ellei sähkönsaanti ole välillä vähintään kahden tunnin mittainen.

Joka tapauksessa sähkönkäyttäjällä on oikeus vähintään vakiokorvaukseen, jonka määrä on vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:

1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään kuusi tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2012

  • Lea Mäkipää /ps