LAKIALOITE 40/2001 vp

LA 40/2001 vp - Marja Tiura /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kotona ilman palkkaa perheensä hyväksi työskennelleen puolison taloudellisen toimeentulon turvaaminen avioerotilanteessa edellyttää lainsäädännön uudistamista. Oikeudellisesti erityisen heikossa asemassa on sellainen äiti tai isä, joka on hoitanut kotona lapsia ja perhettä eikä ole avioliiton aikana käynyt työssä kodin ulkopuolella. Hänelle ei esimerkiksi kerry tekemästään työstä työeläkettä, kuten asiallisesti samoja töitä kodin ulkopuolella tekeville kertyy. Niinpä kotiäidiksi tai -isäksi ryhtyneelle puolisolle taataan lähtökohtaisesti vain kansaneläkejärjestelmän mukainen eläketurva kotona työskenneltyjen vuosien osalta.

Avioliittolain puolisoiden elatusvelvollisuutta koskevan 48 §:n pääsääntö on, että avioeron jälkeen kummankin puolison tulee vastata elatuksestaan itse. Tuomioistuin voi 48 §:n 1 momentin mukaan velvoittaa toisen puolison suorittamaan toiselle elatusapua sen mukaan kuin se "hänen kykyynsä ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi". Tuomioistuimen harkintavalta on puolison elatusapua koskevissa asioissa huomattavan laaja. Käytännössä elatusapua entiselle puolisolle on tuomittu maksettavaksi vain hyvin poikkeuksellisesti, sillä lapsen oikeuden saada elatusta vanhemmiltaan on, aivan perustellusti, katsottu olevan juridisesti ensisijainen suhteessa entisen aviopuolison vastaavaan oikeuteen.

Avioliittolaissa pääsäännöksi säädetty vaatimus siitä, että myös pitkään kotona palkatta työskennelleen puolison tulee lähtökohtaisesti vastata kokonaisuudessaan itse avioeron jälkeisestä elatuksestaan, saattaa kuitenkin varsin usein olla täysin kohtuuton. Työnsaanti työmarkkinoilta vuosien poissaolon jälkeen ei ole tänä päivänä helppoa eikä se kaikkien kohdalla ole käytännössä mahdollistakaan. Muutamankin vuoden yhtäjaksoinen tauko työelämästä merkitsee lähes alalla kuin alalla syrjäytymistä tai ainakin vakavaa syrjäytymisen uhkaa. Vieläkin pidempi palkaton työskentely työmarkkinoiden ulkopuolella johtaa helposti siihen, ettei mitään, työnhakijan koulutusta vastaamatontakaan, työtä ole enää saatavilla.

Lasten ja perheen hoitaminen kotona on raskasta ja vastuullista työtä, jonka tekemistä tulee kunnioittaa. Lainsäädännössä pitäisi huomioida kotona työskennelleen puolison taloudellinen asema kussakin yksittäisessä avioerotilanteessa, jossa toinen puolisoista on työskennellyt kotona palkatta. Kotona työskennelleen puolison toimeentulo olisi taattava lainsäädännöllisesti siten, että tuomioistuimen tulisi viran puolesta tuomita toinen puoliso maksamaan toiselle elatusapua aina, kun elatuksen tarpeen voidaan perustellusti katsoa johtuvan välittömästi siitä, että puoliso on työskennellyt kotona palkatta ja kun tämän henkilökohtainen veronalainen kuukausitulo jää alle 3 700 markan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 48 §:än, sellaisena kuin se on laissa 411/1987, uusi 4 momentti seuraavasti:

48 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun edellä 1 momentissa tarkoitetun elatuksen tarpeen voidaan perustellusti katsoa johtuvan välittömästi siitä, että elatukseen oikeutettu puoliso on työskennellyt perheen yhteiseksi hyväksi kotona palkatta ja kun kotona työskennelleen puolison henkilökohtainen veronalainen kuukausitulo muuten jäisi alle 3 700 markan, on tuomioistuimen viran puolesta tuomittava toinen puolisoista suorittamaan toiselle tässä pykälässä tarkoitettua elatusapua 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti siten, että kotona työskennellyt puoliso kykenee kohtuudella vastaamaan elatuksestaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2001

 • Marja Tiura /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Leena Rauhala /skl
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Irina Krohn /vihr
 • Jari Leppä /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Leea Hiltunen /skl
 • Ismo Seivästö /skl
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pehr Löv /r
 • Ulla Anttila /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Janina Andersson /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Gunnar Jansson /r
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Bjarne Kallis /skl
 • Erkki Kanerva /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Sakari Smeds /skl
 • Päivi Räsänen /skl
 • Ola Rosendahl /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

​​​​