LAKIALOITE 40/2003 vp

LA 40/2003 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan jokaisesta lapsesta maksettavan lapsilisän määrän korottamista 5 eurolla kuukaudessa 1.7.2003 lukien.

PERUSTELUT

Lapsilisät ovat suomalaisten lapsiperheitten toimeentulon merkittävä perusta. Lapsilisän tarkoi-tus on korvata lapsista aiheutuvia kuluja. Samalla ne toimivat lapsiperheiden ja lapsettomien talouksien välisen toimeentuloeron tasaajina. Lapsilisiin kohdistuvien leikkausten johdosta nii-den reaaliarvo on pudonnut n. 18 % kahdeksan vuoden sisällä. Tämä selittää osittain lapsiper-heiden toimeentulovaikeuksia ja köyhyyttä.

Lapsilisän nouseva porrastus lapsilukumäärän mukaan asettaa kaikki lapset perhekoosta riippumatta tasavertaiseen asemaan. Useissa Euroopan maissa porrastus on jopa jyrkempi. Mitä useampia lapsia perheessä on, sitä vähemmän vanhempien muista tuloista jää yhtä lasta kohti jaettavaa.

Pääministeri Jäätteenmäen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut malliin, jossa aiotaan edelleen purkaa lapsilukumäärän mukaista lapsilisäporrastusta. Porrastusta loivennettiin Lipposen I hallituksen suorittaman lapsilisäleikkauksen yhteydessä, minkä seurauksena toimeentulo-ongelmat kasautuvat yhä vahvemmin monilapsisiin perheisiin. Lapsilisätyöryhmän selvityksen mukaan kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa ovat monilapsiset perheet. Tämä on yksi syy siihen, että suomalaiset eivät Väestöliiton tutkimuksen mukaan uskalla hankkia niin suuria perheitä kuin haluaisivat.

Lapsilisätyöryhmän taannoisessa muistiossa todetaan: "Lapsilisä ei kata lapsen vähimmäiskulutuksesta aiheutuvia menoja, jolloin perheelle syntyy tarvetta lapsen kulutuksen kattamiseen perheen muiden tulojen kautta. Lisäkatteen tarve on sitä suurempi, mitä useampia lapsia perheessä on. Tämän vuoksi lapsilisän kohdentaminen useampilapsiselle perheelle suhteellisesti suurempana on perusteltua."

Lisäksi hallitus lykkää lapsilisien korotuksen vasta ensi vuodelle, vaikka valtiontaloudessa olisi juuri nyt liikkumatilaa kohentaa lapsiperheitten ostovoimaa. Tätä edellyttäisivät myös kansalaisille annetut vaalilupaukset. Lapsilisien korotus tulee toteuttaa välittömästi nyt vaalivuonna ja niin, että se kohdistetaan kaikille lapsille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 530/2001, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

Lapsilisä on ensimmäisestä lapsesta 95 euroa, toisesta lapsesta 115,50 euroa, kolmannesta lapsesta 136,00 euroa, neljännestä lapsesta 156,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 177,00 euroa kalenterikuukaudessa.

Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajalla tässä laissa tarkoitetaan lapsilisän nostamiseen oikeutettua henkilöä, joka ei lapsilisän maksukuukauden alkaessa ole avioliitossa tai joka ennen maksukuukauden alkua on muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Yksinhuoltajana ei kuitenkaan pi-detä henkilöä, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomai-sissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa.

Jos lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä mak-setaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lap-silisä on 95 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

_______________

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003

  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Lyly Rajala /kd