LAKIALOITE 42/2013 vp

LA 42/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kiinnostus viehekalastukseen kasvaa jatkuvasti. Valitettavasti kalanistutusten ja muun vesienhoidon resurssit eivät ole kasvaneet vastaavassa määrin. Nykyään viehekalastajat maksavat lakisääteistä viehekalastusmaksua koko vuoden kalastuskortista 29 euroa ja seitsemän päivän kortista 7 euroa. Talousarvioesityksessä koko vuoden kalastuskortin maksua korotetaan 29 eurosta 31 euroon.

Kalastuslupamaksuista ja viehekalastusmaksuista saatavat varat käytetään kalavesien hoitoon, mm. kalanistutuksiin ja kalavesien kunnostuksiin, korvauksiin vesienomistajille, kalatalousneuvontaan ja kalataloushankkeisiin. Pidemmän päälle kestävän kalakannan turvaamiseksi viehekalastusmaksua tulee korottaa. Korottamalla viehekalastusmaksua koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon (talousarvioesityksessä maksua korotetaan 31 euroon) ja seitsemän päivän kortin osalta 7 eurosta 14 euroon tulot momentilla 12.30.43 kasvavat 1 092 000 euroa. Tämä summa voitaisiin puolestaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa kalastuslupamaksujen palautukseen vesienomistajille osoitetun määrärahan korottamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 88 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1090/2008, seuraavasti:

88 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua viehekalastusta harjoittavan henkilön on suoritettava valtiolle vuosittain viehekalastusmaksu. Viehekalastusmaksu on 40 euroa kalenterivuodelta tai 14 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellaisen läänin osalta, jonka alueella henkilö harjoittaa sanottua viehekalastusta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henkilöltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialueella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r