LAKIALOITE 43/2002 vp

LA 43/2002 vp - Pirkko Peltomo /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnalle

Väliaikaisten lainmuutosten perusteella sovitellun päivärahan enimmäismäärät, joista säädetään työttömyysturvalain 19 §:ssä, eivät kertyneet 1.7.1994 lukien. Tilanne muuttui 1.4.2000, jolloin säädettiin siitä, että soviteltua päivärahaa maksetaan enintään 36 kuukaudelta. 1.4.2000 voimaan tullutta lainmuutosta perusteltiin sillä, että tietyillä tulotasoilla ja työaikamäärillä voi muodostua tilanne, jossa soviteltu päiväraha toimii pysyvänä palkkasubventiona. Käytännössä lainmuutos tarkoittaa, että ensimmäiset osa-aikatyöntekijät putoavat pois sovitellun päivärahan piiristä kevään 2003 aikana.

Työttömyysturvalain 19 §:n nykyinen sanamuoto on ongelmallinen. Osa-aikatyötä tehdään usein siksi, että kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Osa-aikaiset ovat monesti myös yhteiskuntamme pienipalkkaisimpia työntekijöitä. Kun sovitellun päivärahan enimmäisaika edellä kuvatuissa tilanteissa täyttyy, voi syntyä todellisia köyhyysongelmia, vaikka osa-aikatyön tekeminen jatkuisi. Edellä mainituilla perusteilla onkin perusteltua palata pysyvästi 1.7.1994—1.4.2000 vallinneeseen tilanteeseen, jossa sovitellulla päivärahalla ei ole omaa itsenäistä enimmäismäärää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 19 §:n 1, 2 ja 4 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 1324/1999.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

_______________

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002

 • Pirkko Peltomo /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Valto Koski /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Klaus Hellberg /sd