LAKIALOITE 43/2006 vp

LA 43/2006 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan tuloverolain 38 §:n mukaan jaettava yritystulo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoiden ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä. Vastaava pääomatulo-osuusprosentin valintamahdollisuus on myös verotusyhtymän osakkaalla.

Voimassa oleva tuloverolaki johtaa pienituloisten yrittäjien verotuksessa ns. pakkopääomatulon määrittämiseen: näissä tapauksissa elinkeinotoiminnan tai maatalouden jaettavan yritystulon jakaminen pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin merkitsee ankarampaa tuloverotusta kuin jaettavan yritystulon verottaminen kokonaan ansiotulona. Viimeksi mainittua yritystulon kokonaan ansiotulona verottamisen mahdollisuutta ei nykylakimme kuitenkaan tarjoa, päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsin verolainsäädännössä on asian laita.

Asian ydin on siinä, että ansiotulon lisäeuro on alhaisilla tulotasoilla lievemmin verotettu kuin pääomatuloeuro. Tilanne on tässä suhteessa viime vuosina jopa kärjistynyt ansiotulon marginaaliverotuksen kevenemisen myötä. Laki johtaa usein siihen, että pienituloisen yrittäjän tulo, joka tosiasiallisesti on työtuloa, verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi pääomatulona.

Aloitteessa esitetään, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo voitaisiin verovelvollisen niin vaatiessa verottaa kokonaan ansiotulona. Verovelvollisen vaatimuksesta jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus olisi näin ollen nolla prosenttia elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta nettovarallisuudesta. Verovelvollisen valintavaihtoehtoina säilyisivät ennallaan nykyisen lain mukaiset 20 prosentin ja 10 prosentin pääomatulo-osuusprosentit.

Ehdotettu lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa.

Aloitteen mukaisella lainmuutoksella ei ole myöskään merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 38 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 716/2004, seuraavasti:

38 §

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus

Edellä 30 §:ssä tarkoitettu jaettava yritystulo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoiden ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä tai jaettava yritystulo katsotaan kokonaan ansiotuloksi. Jos verovelvollinen on verovuonna aloittanut elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittamisen eikä jaettavaa yritystuloa verovelvollisen vaatimuksesta katsota kokonaan ansiotuloksi, pääomatulo-osuus lasketaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuoden päättyessä kuuluvan nettovarallisuuden perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän osuus verotusyhtymän maatalouden puhtaasta tulosta, josta on vähennetty osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuvat korkomenot ja aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut osakkaan maatalouden tappiot yhtymästä, katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa osakkaan yhtymävarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa. Osakkaan ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta pääomatulo-osuudeksi katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä, ellei tuloa osakkaan vaatimuksesta katsota kokonaan ansiotulo-osuudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​