LAKIALOITE 43/2011 vp

LA 43/2011 vp - Esko Kurvinen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Laissa kaupanvahvistajista säädetään virka-asemaan perustuvan kaupanvahvistajan tehtävistä ja maanmittaustoimiston määräämistä kaupanvahvistajista sekä heiltä vaadittavista edellytyksistä. Laissa on säädetty, että määräys päättyy, kun maanmittaustoimiston määräämä kaupanvahvistaja täyttää 65 vuotta. On oletettu, että jokainen kaupanvahvistaja siirtyy viimeistään tuolloin eläkkeelle. Ikäraja on turha ja perusteeton, sillä moni pystyisi ja haluaisi toimia kaupanvahvistajana täytettyään 65 vuotta. Näin ollen on perusteltua nostaa ikärajaa ylöspäin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Maanmittaustoimiston määräämä kaupanvahvistaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeus toimia 1 momentissa tarkoitettuna kaupanvahvistajana päättyy, kun kaupanvahvistaja täyttää 68 vuotta. Määräys toimia kaupanvahvistajana voidaan peruuttaa, jos:

1) kaupanvahvistaja laiminlyö hänelle tämän lain mukaan kuuluvia tehtäviä;

2) kaupanvahvistaja muuten osoittautuu tehtävään sopimattomaksi; tai

3) olosuhteet muuten muuttuvat niin, että määräystä kaupanvahvistajaksi ei voitaisi antaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2011

  • Esko Kurvinen /kok