LAKIALOITE 43/2012 vp

LA 43/2012 vp - Ismo Soukola /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ajokorttilain 72 §:n 1 momentissa todetaan, että poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty on syyllistynyt 70 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Käytännössä nykyisen lain mukaan pitää normaalien rikostutkintakuulustelujen jälkeen vielä hallintolain mukaan kuulla ajo-oikeuden haltijaa ajo-oikeuspäätösasiassa ja poliisin on sen jälkeen tehtävä päätös ajokiellon voimassapitämisestä. Kenttätoiminnassa asia toteutuu käytännössä siten, että ajokielto pidetään joka tapauksessa aina voimassa, jos asia menee käräjäoikeuteen eli pysyy törkeänä liikenteen vaarantamisena tai alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajona. Asiaa ei muuta se, että ajo-oikeuden haltija esittäisi tässä kohtaa puolusteluja. Jos asia kuitenkin jo ennen käräjäoikeutta esimerkiksi esitutkinnassa muuttuu nimikkeeltään, muutetaan nimike vakavaksi piittaamattomuudeksi tai palautetaan ajo-oikeus asian niin vaatiessa.

Esitetyllä muutoksella 1 momentista poistettaisiin muut kuin ensimmäinen virke. Muutos ainoastaan poistaisi turhat kuulemiset ja kentällä toteutetut tarpeettomat toimenpiteet, jotka nykyisessä laissa velvoitetaan tekemään. Myös poliisilain 1 luvun 2 § ("Vähemmän haitan periaate") toteutuisi ehdotetussa muutoksessa. Muutos säästäisi ajo-oikeuden haltijan, poliisin ja tuomioistuimen aikaa ja vaivoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttilain (386/2011) 72 §:n 1 momentti seuraavasti:

72 §

Väliaikaisen ajokiellon kesto

Edellä 70 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikainen ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012

  • Ismo Soukola /ps
  • Tom Packalén /ps

​​​​