LAKIALOITE 45/2012 vp

LA 45/2012 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu version 2.0

Suomennos

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kiinnostus viehekalastukseen kasvaa koko ajan. Valitettavasti kalaistutusten ja muun vesienhoidon resurssit eivät ole kasvaneet vastaavassa määrin. Nykyään viehekalastajat maksavat lakisääteisenä viehekalastusmaksuna koko vuoden kalastuskortista 29 euroa ja seitsemän päivän kortista 7 euroa.

Kalastuslupamaksuista ja viehekalastusmaksuista saatavat varat käytetään kalavesien hoitoon, mm. kalanistutuksiin ja kalavesien kunnostuksiin, korvauksiin vesienomistajille, kalatalousneuvontaan ja kalataloushankkeisiin. Jotta pidemmän päälle taattaisiin kestävä kalakanta ja korvattaisiin paremmin vesienomistajille viehekalastuksen vaikutukset yksityisillä vesillä, tulee viehekalastusmaksua korottaa. Korottamalla viehekalastusmaksu koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon ja seitsemän päivän kortin osalta 7 eurosta 14 euroon tulot momentilla 12.30.43 kasvavat 1 294 000 euroa. Tämä summa voitaisiin puolestaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa olevan kalastuslupamaksujen palauttamiseen osoitetun määrärahan korottamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 88 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1090/2008, seuraavasti:

88 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua viehekalastusta harjoittavan henkilön on suoritettava valtiolle vuosittain viehekalastusmaksu. Viehekalastusmaksu on 40 euroa kalenterivuodelta tai 14 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellaisen läänin osalta, jonka alueella henkilö harjoittaa sanottua viehekalastusta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henkilöltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialueella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

  • Stefan Wallin /r

​​​​