LAKIALOITE 46/2001 vp

LA 46/2001 vp - Margareta Pietikäinen /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan kunnan on huolehdittava omaishoidon tuen järjestämisestä. Suomessa hoidetaan omaishoidon puitteissa noin 300 000 henkilöä, joista ainoastaan 20 000 saa kunnallista hoitotukea. Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitajan ja kunnan välillä laaditun sopimuksen perusteella. Kuntien tähän tarkoitukseen varatut määrärahat loppuvat usein vuoden puolivälissä, jonka jälkeen kunta ei enää voi tehdä uusia sopimuksia. Näissä tapauksissa hoitajan ei ole mahdollista saada tukea omaishoidon puitteissa myöhemmin saman vuoden aikana. Koska määrärahojen varaaminen tähän tarkoitukseen tällä hetkellä on kunnan omassa harkinnassa, voivat kuntien väliset erot olla suuria. Kuntalaisen näkökulmasta tilanne voi olla syvästi epäoikeudenmukainen ja jopa tasa-arvoperiaatetta loukkaava. Tämä lakialoite takaa omaishoidon kaikille, jotka täyttävät kriteerit.

Vanhustenhoidosta tulee yhä keskeisempi kysymys yhteiskunnassamme. Hoidon tarpeessa olevat ikäihmiset muodostavat kasvavan osuuden väestöstämme. Yhä useampi asettaa omassa kodissa tapahtuvan hoidon etusijalle. Kotona tapahtuva hoito onkin kunnille taloudellisin tapa hoitaa vanhuksiaan.

Omaishoito edellyttää, että on olemassa omainen tai läheinen, joka ottaa tehtäväkseen antaa hoidettavalle hänen tarvitsemansa hoidon. Omaishoitajat eivät hoida pelkästään vanhuksia, vaan myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita hoidetaan kotona. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tekemän tutkimuksen mukaan kunnat säästävät vuosittain 8 miljardia markkaa omaishoitajien ja säästyneiden laitoshoitopaikkojen ansiosta. Keskimääräinen omaishoidon tuki on noin kymmenesosa yhden laitoshoitopaikan kustannuksista. Omaishoitajat tekevät siis tärkeää työtä, joka tuo kunnille huomattavia säästöjä.

Omaishoidon tukea tulisi korottaa tuntuvasti. Palkkion tulisi kuvastaa omaishoitajien tekemää työtä ja sen tulisi myös toimia kannustimena. Omaisiaan ja läheisiään hoitavilla pitäisi olla subjektiivinen oikeus vapaapäiviin. Työuupumuksen riski on suuri, koska työ on raskasta ja sitoo monessa tapauksessa hoitajan miltei täydellisesti hoidettavaan. Omaishoitajien työolojen parantamiseksi tulisi mahdollisuuksia rentoutumiseen parantaa lisäämällä lakisääteisten vapaapäivien määrää. Lisäksi kunnat tulisi velvoittaa huolehtimaan siitä, että omaishoitajille järjestetään sijaisia siinä määrin kuin heillä on siihen oikeus.

Perustuslain 19 §:ssä julkinen valta velvoitetaan lailla järjestämään riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan omaishoidon tuki on eräs sosiaalipalvelujen muoto. Näin ollen tämän hoitomuodon tärkeimmistä osista tulee säätää lakitasolla. Tästä täytyy vetää se johtopäätös, että omaishoidon tuen minimipalkkiosta tulee säätää lakitasolla. Tämän lakialoitteen mukaan minimipalkkio kaksinkertaistuisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 a §:n 2 momentti sekä 27 b §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 27 a §:n 2 momentti laissa 1365/1992 sekä 27 b §:n 2 ja 3 momentti mainitussa laissa 1365/1992 ja laissa 1109/1997, seuraavasti:

27 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omaishoidon tukea annetaan, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Sopimus omaishoidon tuesta voidaan tehdä myös muun henkilön kuin omaisen tai läheisen kanssa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää vapaata vähintään vuorokausi sellaista viikkoa kohti, jonka aikana hän on päivittäin sidottu hoitoon, sekä neljä viikkoa kalenterivuotta kohti. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Alin hoitopalkkio on 2 412,26 markkaa kuukaudessa.

Asetuksella säädetään tarkemmin 27 a §:n       2 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä omaishoidon tuen saamiseksi, omaishoidon     tuesta laadittavasta sopimuksesta, hoitopalkkion tarkistamisesta ja perusteista, annettavasta vapaasta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa tarkoitetuista muista palveluista samoin kuin muista hoitajan, hoidettavan ja kunnan kannalta tarpeellisista seikoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2001

 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pehr Löv /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Harry Wallin /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Leea Hiltunen /skl
 • Leena Rauhala /skl
 • Ismo Seivästö /skl
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Sakari Smeds /skl
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Irja Tulonen /kok
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Ola Rosendahl /r
 • Christina Gestrin /r
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Kalli /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Henrik Lax /r
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Päivi Räsänen /skl
 • Jari Vilén /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk