LAKIALOITE 46/2007 vp

LA 46/2007 vp - Janne Seurujärvi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että jatkuvan vahinkovakuutuksen päättymisestä vakuutuskauden lopusta tehtävä irtisanomisilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle kirjatulla kirjeellä viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Nykyään riittää, että ilmoitus lähetetään vakuutuksenottajalle.

PERUSTELUT

Vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin mukaan "vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä." Hallituksen esityksessä on lisäksi kirjaus, että asiaa koskeva ilmoitus pitää tehdä kirjallisesti. Tämä on myös nykyinen vakuutusyhtiöiden käytäntö.

Koska tavallisen postikirjeen vastaanottaminen ei ole sataprosenttisen varmaa, on pykälän soveltamisesta aiheutunut ongelmia. Vakuutuksenottajat ovat valittaneet tuomioistuimiin tilanteista, joissa heillä ei ole ollut tietoa vakuutuksen yksipuolisesta irtisanomisesta. Vasta vahingon sattumisen jälkeen on selvinnyt, ettei vakuutus ole ollutkaan voimassa.

Niin vakuutuksenantajien kuin -ottajienkin kannalta lain muutos on perusteltu. Kirjatun kirjeen lähettäminen antaisi molemmille osapuolille todisteen, että vakuutuksenottaja on tietoinen vahinkovakuutuksen loppumisesta vakuutuskauden lopussa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun vakuutussopimuslain (543/1994) 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §

Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä kirjatulla kirjeellä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus säädetään 12 §:ssä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

  • Janne Seurujärvi /kesk

​​​​