LAKIALOITE 46/2009 vp

LA 46/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Pitkäaikaistyöttömien eläketukea koskevan lain (laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta [39/2005]), ns. Lex Taipaleen, tarkoituksena on turvata kertaratkaisuna pysyvä toimeentulo erityisen pitkään työttöminä olleille ikääntyneille henkilöille sekä samalla vapauttaa heidät velvoitteista olla työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistossa tilanteessa, jossa heidän työllistymisensä todennäköisyys on erittäin pieni. Työvoimahallinnon palvelujen sijasta nämä henkilöt on perusteltua ohjata heidän elämäntilannettaan paremmin vastaavien palvelujen ja toimeentulomuodon piirin.

Voimassa olevan lain mukaan yhtäjaksoisesti 1 päivästä tammikuuta 1992 lukien työttömänä olleilla, vuosina 1941—1947 syntyneillä henkilöillä on mahdollisuus työmarkkinatuen sijasta eläketukeen. Eläketuen määrä on kansaneläkkeen ja/tai henkilön 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä ansaitseman työeläketurvan suuruinen, ja sitä maksetaan siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 62 vuotta. Eläketuen saajalla on myös oikeus kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen sekä eläkkeensaajan asumistukilaissa säädettyyn asumistukeen. Eläketuen jälkeen henkilöllä on oikeus työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 62. ikävuodesta lukien. Vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Tuloverolain mukaan eläketukeen sovelletaan verotuksessa eläkettä koskevia säännöksiä.

Lain voimassaolo lakkaa, kun vuonna 1947 syntyneet täyttävät 62 vuotta, eli 31.12.2009. On kuitenkin edelleen olemassa joukko ihmisiä, joiden on lähes mahdotonta työllistyä avoimilla työmarkkinoilla, mutta jotka eivät ikänsä perusteella kuulu lain piiriin. Kun lain voimassaolo lakkaa, he joutuvat vielä vuosikymmenen työttömyyden jälkeen olemaan työttömien työnhakijoiden joukossa ja aktiivisesti etsimään työtä ilman todellista työkykyä tai työpaikan mahdollisuutta. Tämän pienen joukon osalta voidaan todeta, että eläkeratkaisu on ihmisen ja yhteiskunnan kannalta kannatettavin vaihtoehto.

Eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain piiriin on otettava myös vuosina 1948—1950 syntyneet pitkäaikaisesti työttöminä olleet henkilöt. On kohdeltava inhimillisesti henkilöitä, joilla ei ole tosiasiallista työllistymismahdollisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetun lain (39/2005) 1 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 455/2005, seuraavasti:

1 §

Oikeus eläketukeen

Vuonna 1941—1950 syntyneellä Suomessa asuvalla henkilöllä, joka 31 päivänä joulukuuta 2009 on työmarkkinatukeen oikeutettu ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla pitkäaikaistyötön ja jolle on maksettu työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työmarkkinatukea vähintään 2 500 päivältä tai jolle on maksettu enimmäisaika työttömyysturvalain mukaista päivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään 2 000 päivältä 1 päivästä tammikuuta 1992 lukien 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä, on oikeus tämän lain mukaiseen eläketukeen. Edellä mainittua 2 500 päivää laskettaessa otetaan huomioon myös sellaiset päivät, joilta työttömyysetuutta ei ole maksettu työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1, 3, 4, 7 ja 8 kohdassa mainittujen rajoitusten vuoksi tai sen takia, että henkilölle on maksettu sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa. Oikeus eläketukeen jatkuu sen kuukauden loppuun saakka, jolloin henkilö täyttää 62 vuotta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna työmarkkinatukeen oikeutettuna henkilönä pidetään 31 päivänä joulukuuta 2009 työmarkkinatuen saajan lisäksi työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:n 1—8 kohdassa tarkoitettua henkilöä sekä työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua työkyvytöntä henkilöä, joka saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2009

 • Valto Koski /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Marko Asell /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Katja Taimela /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Rajamäki /sd