LAKIALOITE 46/2011 vp

LA 46/2011 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevät saatetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain soveltamisalan piiriin. Aloitteessa ehdotetaan, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 ja 3 §:ää muutetaan asian edellyttämällä tavalla.

PERUSTELUT

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen tekemistä tai virkaan nimittämistä. Tämän velvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa. Henkilön rikostausta selvitetään siten, että tehtävään valittu työntekijä hankkii itsestään rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi tämän pyynnöstä.

Työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn lisäksi voimassa olevan lain soveltamisala kattaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluksen, työvoimaviranomaisen järjestämän työharjoittelun, työelämävalmennuksen ja työkokeilun. Lakia sovelletaan myös perhehoitotyöhön, yksityisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiin sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen hankkimiseen. Lain soveltamisalassa ei ole kuitenkaan huomioitu lainkaan lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä eli henkilöitä, jotka olematta työ- tai virkasuhteessa tai lain 2 §:n 2 momentin tarkoittamassa oikeussuhteessa tekevät alaikäisten parissa 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaltaista työtä vapaaehtoisuuden pohjalta. Heidän vapaaehtoistoimintansa tapahtuu useimmiten jonkin seuran, kerhon tai muun sellaisen yhdistyksen puitteissa. Viime aikoina esiin tulleet tapaukset ovat osoittaneet, että jopa aiemmin lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä tuomitut voivat päästä tällaiseen vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten parissa ja jatkaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1449/2007 ja

lisätään 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1138/2003, 1449/2007 ja 932/2011, uusi 9 kohta seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lakia sovelletaan 12 momentissa säädetyin edellytyksin myös:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) vapaaehtoistyöksi katsottavaan toimintaan yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön piirissä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi

Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen taikka tämän lain 2 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuun vapaaehtoistyöhön, johon kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran. Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa myös siviilipalveluslain 8 §:ssä tarkoitettua siviilipalveluskeskusta sekä työvoimaviranomaista, joka tekee työharjoittelua, työelämävalmennusta ja työkokeilua koskevan sopimuksen, sekä sellaista yhdistystä tai muuta sellaista yhteisöä, joka ottaa tämän lain 2 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuun vapaaehtoistyöhön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

 • Arja Juvonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Timo Soini /ps