LAKIALOITE 47/2003 vp

LA 47/2003 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa arvioidaan olevan pelkkää kansaneläkettä saavia henkilöitä noin 115 000. He ovat minimieläkkeen saajia, joiden on vaikea selvitä eläkkeellään.

Näiden eläkkeensaajien eläkkeen tasokorotus on tarpeen, jotta he voisivat selvitä välttämättömistä elinkustannus- ja sairausmenoistaan.

Aloitteessa esitetään minimieläkkeen nostamista 17 eurolla kuukaudessa 1.7.2003 alkaen. Korotuksen jälkeinen kuukausieläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä yksinäisellä henkilöllä 500,45 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 724/2001, seuraavasti:

24 §

Täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 5 913,00 euroa ja toisessa kuntaryhmässä 5 675,28 euroa vuodessa.

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 5 226,36 euroa ja toisessa kuntaryhmässä 5 023,92 euroa vuodessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämän lain voimaan tullessa kansaneläkettä saavan henkilön kansaneläke muutetaan tämän lain mukaiseksi ilman hakemusta. Kansaneläkkeen muuttamisesta annnetaan pyynnöstä päätös.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2003

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Lyly Rajala /kd

​​​​