LAKIALOITE 48/2001 vp

LA 48/2001 vp - Toimi Kankaanniemi /skl 

Tarkistettu versio 2.1

Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään, että ylinopeus- ja muissa päiväsakkorangaistuksissa päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa otettaisiin huomioon sakotettavalle kahden viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetun tulon keskiarvo, jolloin tilapäisesti poikkeuksellisen suuret tai pienet tulot eliminoituvat ja sakon määrä muodostuu kohtuulliseksi. Lisäksi esitetään, että päiväsakon määrää muun kuin vahvistettujen verotustietojen perusteella arvioitaessa edellytetään, että tapahtuneen tulojen olennaisen alenemisen tulee olla pysyväisluonteista.

PERUSTELUT

Rikoslakiin (39/1889) lisättiin uusi 2 a luku lokakuussa 1999 voimaan tulleella rikoslain muuttamisesta annetulla lailla (550/1999). Luku sisältää säännökset sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta.

Sakon osalta siirryttiin ns. nettotuloperiaatteeseen. Luvun 2 §:n 1 momentissa todetaan, että päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Toisessa momentissa säädetään, että kohtuullisena päiväsakon rahamääränä on pidettävä yhtä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on vähennetty asetuksella määriteltävät verot ja maksut sekä kiinteä peruskulutusvähennys. Sakotettavan elatusvelvollisuus voi alentaa tai hänen varallisuutensa korottaa päiväsakkoa. Kolmannessa momentissa säädetään, että kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena ovat sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot. Jos sakotettavan tuloja ja varallisuutta ei voida luotettavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella.

Eduskunnan tavoitteena oli uudistuksen hyväksyessään siirtyä ns. nettotuloperiaatteeseen ja lisäksi veroviranomaisen antamiin verotustietoihin. Useimmissa tapauksissa näin tapahtuukin. Julkisuudessa on ollut esillä tapauksia, joissa viimeksi toimitetun verotuksen mukaan päiväsakon määrä on kohonnut useisiin kymmeniintuhansiin markkoihin. Eräissä tapauksissa sakotettu on kyennyt osoittamaan, että hänen sakotushetken tulonsa ovat paljon pienemmät tai niitä ei ole lainkaan, jolloin hänen sakkonsa on pudonnut lähes olemattomaksi. Kuitenkin näissäkin tapauksissa sakotettavalle on mahdollisesti myöhemmin kuluvan vuoden aikana tulossa sakon määrään voimakkaasti vaikuttava määrä tuloja.

Nykyinen järjestelmä ei kohtele sakotettavia oikeudenmukaisesti. On perusteltua, että satunnaisia suuria tuloja ei oteta päiväsakon rahamäärän perustaksi. Yhtä perusteltua on se, että sakotushetken tilapäinen pienituloisuus tai tulottomuus ei pudota sakon määrää hyvin pieneksi.

Lakialoitteessa esitetään, että päiväsakon määräksi vahvistettaisiin kahden viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisten tulojen keskiarvo. Näin satunnaiset muutokset eivät pääsisi vaikuttamaan kohtuuttomasti sakon määrää nostaen tai alentaen. Edelleen esitetään, että kahden vahvistetun verotuksen jälkeen tapahtuneen tulojen olennaisen alenemisen tulee olla pysyväisluonteista ja selvityksen tulee olla luotettava.

Poliisilla on mahdollisuus saada käyttöönsä suorasiirrolla nopeasti vahvistetut verotustiedot vuodelta 1999 ja lokakuusta 2001 alkaen myös vuodelta 2000. Näin ollen lainmuutos voisi tulla voimaan 1.11.2001, jolloin käytössä ovat kahden vuoden verotustiedot.

Lainmuutoksella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Kansalaisten tasavertaista kohtelua ja yleistä lainkunnioitusta muutos parantaisi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 550/1999, seuraavasti:

2 a luku

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta

2 §

Päiväsakon rahamäärä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena ovat sakotettavan kahden viimeksi toimitetun verotuksen mukaisten tulojen ja varallisuuden keskiarvo. Jos sakotettavan tuloja ja varallisuutta ei voida luotettavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat pysyväisluonteisesti ja olennaisesti muuttuneet edellä tarkoitetusta tulojen ja varallisuuden keskiarvosta, ne voidaan arvioida muun luotettavan selvityksen perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tule voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

_______________

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2001

  • Toimi Kankaanniemi /skl

​​​​