LAKIALOITE 48/2005 vp

LA 48/2005 vp - Martti Korhonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi kaukotyöntekijän kotonakäyntituesta, joka toteutettaisiin tuloverolain luonnollisena vähennyksenä. Lakialoitteessa ehdotetaan tuloverolain luonnollisiin vähennyksiin lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan työntekijän matkakustannukset, jotka syntyvät työntekopaikkakunnan ja asuinpaikkakunnan välisistä matkoista, olisivat tietyin rajoituksin tulon hankkimisesta johtuvina menoina verovelvollisen luonnollisia vähennyksiä.

Vähennykseen oikeuttaisivat kerran viikossa työntekokuukausina tehdyistä matkoista työntekopaikkakunnalta asuinpaikkakunnalle ja takaisin aiheutuneet kustannukset. Vähennykseen oikeuttavien matkojen pituuden tulisi olla yhteen suuntaan vähintään 100 kilometriä.

Uusi säännös sallisi vähennykset nykyisestä poiketen myös pitkän matkan pendelöinnistä vieraalle paikkakunnalle aiheutuneista matkakustannuksista, vaikka kyseessä ei olisi tilapäinen komennustyö toisella paikkakunnalla ja vaikka kyseessä ei olisi toimiala, jossa työ on keikkaluonteista.

PERUSTELUT

Nykyisessä oikeuskäytännössä luonnolliseksi vähennykseksi hyväksytään toisella paikkakunnalla tapahtuvasta työskentelystä aiheutuneet ylimääräiset elantokustannukset, jos työttömänä ollut verovelvollinen työskentelee toisella paikkakunnalla ainoastaan lyhyen aikaa ja tämän perusteella työskentelyä voidaan pitää tilapäisenä (KHO 25.2.2000 taltio 384 [2000:12]).

Matkakustannukset, jotka aiheutuvat työskentelypaikkakunnan ja varsinaisen asuinpaikkakunnan välisistä matkoista, ovat merkittävä menoerä niille ihmisille, jotka ovat joutuneet valitsemaan asuinpaikkakunnan työttömyyden sijasta muuton toiselle paikkakunnalle (työntekopaikkakunnalle), jossa heillä on työllistymismahdollisuus. Asuinpaikkakunnan vaihto ei tällöin ole aina mahdollista esimerkiksi sen vuoksi, että työn perässä muuttavan perheellä on työ- ja koulutuspaikat perheen asuinpaikkakunnalla. Nykyiset vähennyssäännökset verotuksessa eivät tue tällaisten perheiden tilannetta, joka usein on syntynyt pakon sanelemana.

Lakialoitteessa työntekokuukausilla tarkoitetaan niitä kuukausia, joina henkilö on ollut töissä työntekopaikkakunnalla vähintään 14 vuorokautta. Lomakuukausina ei voisi tehdä työnteko- ja asuinpaikkakunnan välisiä, vähennykseen oikeuttavia matkoja.

Uuden säännöksen lähtökohtana on tukea perheitä, joissa toinen perheen huoltajista on joutunut kauas perheensä asuinpaikkakunnalta. Tämän vuoksi lakialoitteessa kotimatkojen verotukea saisi vain yli 100 kilometrin pituisista työnteko- ja asuinpaikan välisistä matkoista. Verovelvollisella olisi erikseen oikeus työntekopaikkakunnalla matkakuluvähennykseen asunnon ja työpaikan välisistä matkoista tuloverolain 93 §:n mukaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 31 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1170/1998 ja 716/2004, uusi 7 momentti seuraavasti:

31 §

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset säännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisella on oikeus vähentää myös muuten kuin edellä 6 momentissa tarkoitetulla paikkakunnalla sijaitsevan työntekopaikkakunnan ja asuinpaikkakunnan välisestä edestakaisesta matkustamisesta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään kerran viikossa tehdyistä matkoista aiheutuneet kustannukset työntekokuukausilta (kaukotyöntekijän kotonakäyntituki). Työntekokuukausilla tarkoitetaan niitä kuukausia, jolloin verovelvollinen on ollut töissä työntekopaikkakunnalla vähintään 14 vuorokautta. Näihin matkoihin ei sovelleta asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevia vähennyskelpoisuuden rajoituksia. Jos matka tehdään muuta kuin julkista kulkuneuvoa käyttäen, vähennys lasketaan sen mukaan kuin 93 §:n 2 momentissa säädetään. Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan verovelvollisen työntekopaikkakunnan ja asuinpaikkakunnan välisiin matkoihin, joiden etäisyys yhteen suuntaan on vähintään 100 kilometriä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2005

 • Martti Korhonen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Iivo Polvi /vas

​​​​