LAKIALOITE 48/2008 vp

LA 48/2008 vp - Leena Harkimo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain ja yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnalle

Työttömyyseläkkeen tavoite on täydentää työttömyysturvaa turvaamalla ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille toimeentulo. Työttömyyseläke koskee elatusmuotona sekä palkansaajia että yrittäjiä. Työttömyyseläkkeeseen on oikeus ennen vuotta 1950 syntyneellä 60 vuotta täyttäneellä työnhakijalla, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan ja joka on ollut työeläkelakien alaisessa työssä viisi vuotta viimeisten 15 vuoden aikana. Syntymäaikarajauksien vuoksi vuoden 2009 jälkeen 60 vuotta täyttävillä pitkäaikaistyöttömillä ei ole enää mahdollisuutta työttömyyseläkkeeseen.

Palkansaajien työttömyyseläkkeen lakkaaminen huomioitiin lisäämällä uuteen työttömyysturvalakiin (1290/2002) työttömyyseläkkeen korvaava lisäpäiväoikeus vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneille. Lisäpäiviin oikeutetun henkilön eläkeikää koskevan työeläkelain (395/2006) 12 §:n 3 momentin mukaan lisäpäiviin oikeutetulla pitkäaikaistyöttömällä on oikeus päästä täydelle vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana, kun tavallisesti vähentämättömän vanhuuseläkeiän alaraja on 63 vuotta.

Yrittäjien osalta työttömyyseläkkeen korvaavaa järjestelmää ei luotu työttömyysturvauudistuksessa. Vuoden 1949 jälkeen syntyneet pitkäaikaistyöttömät 60 vuotta täyttäneet yrittäjät putoavat pelkän työmarkkinatuen varaan 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeen ja pääsevät täydelle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63-vuotiaina. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä StVM 43/2002 vp koskien esitystä HE 115/2002 vp työttömyysturvalaiksi korostettiin, että yrittäjien oikeus lisäpäivälakiin tulisi selvittää pikaisesti.

Yrittäjien sosiaaliturvan heikentymisen estämiseksi työttömyysturvalakiin tulee lisätä nykyistä työttömyyseläkettä vastaava säännös vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiden pitkäaikaistyöttömien yrittäjien oikeudesta lisäpäiviin. Palkansaajien ja yrittäjien sosiaaliturvassa ei tulisi olla eroavaisuuksia, elleivät ne selity yritystoiminnan erityispiirteillä. Ikääntyneitä työttömiä yrittäjiä ei tule pudottaa yhtäkkiä perusturvan varaan. Vanhuuseläkkeelle pääsemisen ikäraja ei tulisi olla palkansaaja-asemassa ollutta työtöntä korkeampi. Lisäpäiväoikeuden ulottaminen yrittäjiin tukee samanarvoisen kohtelun periaatetta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 4 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 5 § osaksi laissa 14/2007, ja

lisätään 6 luvun 9 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

9 §

Lisäpäiväoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle yrittäjälle voidaan 7 §:ssä säädetyn enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuotta, jos hän:

1) on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä; ja

2) on enimmäisajan täyttyessä hankkinut 11 §:ssä tarkoitettua työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

2.

Laki

yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun yrittäjien eläkelain (1272/2006) 9 §:n 3 momentti seuraavasti:

9 §

Vanhuuseläkkeen määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Varhennusvähennystä ei tehdä, jos yrittäjällä on muun työeläkelain perusteella oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä työttömyysturvalain 9 §:n 2 momentissa tai yrittäjäpäivärahasta 3 momentissa säädetyn työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden vuoksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

 • Leena Harkimo /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Mats Nylund /r
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Ulla Karvo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Juha Mieto /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Krista Kiuru /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jacob Söderman /sd