LAKIALOITE 48/2011 vp

LA 48/2011 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista hakijan puolison tulojen osalta sekä luopumista osittaisesta työmarkkinatuesta. Kun työnhakija asuu vanhempiensa taloudessa eikä ole täyttänyt työssäoloehtoa, henkilö saa osittaista työmarkkinatukea, jonka suuruus on 50 % työmarkkinatuen määrästä.

Heikoimmassa asemassa olevat työttömät on jätetty osattomiksi jo toisen kerran

Kataisen hallitus esittää vuoden 2012 talousarvioesityksen täydennysesityksessä (HE 119/2011 vp) työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottamista aiemmin esitetyn 100 euron sijasta 120 eurolla kuukaudessa. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavien korotus on jopa yli 200 euroa kuussa. Rahaa lisäkorotuksiin hallitus ehdottaa käytettäväksi 59 miljoonaa euroa. Näistä korotuksista jäävät kokonaan paitsi ne työttömät, joiden työmarkkinatukea leikataan puolison tai vanhempien tulojen vuoksi. Keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy sitä, että hallitus jättää jo toisen kerran osattomiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät.

Tavoitteena on yksilöllinen preusturva pitkäaikaistyöttömille ja työelämään pyrkiville

Aloitteen tavoitteena on turvata yksilöllinen peruspäiväraha pitkäaikaistyöttömille ja niille, jotka pyrkivät työelämään. Peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa saavien kohdalla puolison tulot eivät vaikuta työttömän etuuksiin. Hallitus on jättänyt työmarkkinatuella elävät eriarvoiseen asemaan.

Lapsettomalla työnhakijalla työmarkkinatuki alkaa pienentyä, jos puolison tulot ovat yli 1 704 euroa/kk. Tarveharkinnan takia työmarkkinatukea ei makseta lainkaan, jos puolison kuukausitulot ylittävät 2 786 euroa/kk. Tulorajat ovat alhaiset ja ne muodostavat tuloloukun, joka pitää työmarkkinatuella elävän perheen köyhyydessä. Tarveharkinnalla on myös kannustinvaikutuksia ja se ajaa puolisot toisiaan vastaan, koska puolison tulojen noustessa laskee työmarkkinatuella olevan päiväraha.

Vuonna 2010 puolison tulot pienensivät työmarkkinatukea 15 689 henkilön kohdalla, ja osittaista työmarkkinatukea sai vanhempiensa taloudessa asumisen ja näiden tulojen huomioon ottamisen takia 18 697 henkilöä. Kokonaan tuki leikkaantui pois 4 631 henkilöltä, jotka olivat hakeneet työmarkkinatukea, mutta eivät sitä saaneet puolison liian suuriksi määriteltyjen tulojen takia.

Tarveharkinta lisää sukupuolten eriarvoisuutta

Tarveharkinta kohdistuu useimmiten työttömiin naisiin. Vuonna 2010 Kelan antamista 4 631 ns. nollaratkaisusta, jolla tuki leikkautuu kokonaan pois, 3 721 päätöstä koski naisten työmarkkinatukea ja 910 miesten.

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen puolison sekä samassa taloudessa asuvien vanhempien tulojen osalta mahdollistaa työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistamisen ja vähentää sekä viranomaisten että asiakkaiden hallinnollista taakkaa. Keskustan eduskuntaryhmä pitää työmarkkinatuen saajien eriarvoista kohtelua epäoikeudenmukaisena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002), 7 luvun 9 §, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, sekä

muutetaan 7 luvun 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, seuraavasti:

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset

6 §

Tarveharkinnassa huomioon otettavat tulot

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan. Metsätalouden tulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 2 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsän pinta-alalla. Työmarkkinatuki määrätään tuen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko arvioitujen tai muutoin todettavissa olevien tulojen perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tarveharkinnassa huomioon otettavista tuloista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk