LAKIALOITE 49/2002 vp

LA 49/2002 vp - Liisa Hyssälä /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia (364/1963) siten, että lakiin lisätään uusi 5 c §, jonka mukaan sairaanhoitona korvataan 25 prosenttia hammaslääkärin suorittamien suun ja hampaiden hoitoon liittyvien proteettisten toimenpiteiden kustannuksista 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

PERUSTELUT

Sairausvakuutuslain 5 b §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hammaslääkärin suorittama suun ja hampaiden hoito korvataan sairaanhoitona lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknisiä kustannuksia. Edellä mainitussa lainkohdassa säädetystä korvaussäännöksestä poiketen lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi sairausvakuutuslakiin uusi 5 c §, jonka mukaan sairaanhoitona korvattaisiin 25 prosenttia hammaslääkärin suorittamien suun ja hampaiden hoitoon liittyvien proteettisten toimenpiteiden kustannuksista, kun potilas on täyttänyt 65 vuotta tai on sitä vanhempi.

Lakialoitteessa tarkoitettu muutosehdotus on perusteltu, koska ikääntymisen mukanaan tuomat suun ja hampaiden sairaudet sekä erityisesti hampaattomuuden aiheuttamat ongelmat heikentävät vanhusväestön toimintakykyä hankaloittaen ja vaikeuttaen tavallista arkielämää, kuten puhumista ja syömistä. Proteettisten toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten osittainenkin korvaaminen edesauttaa vanhusväestön hakeutumista hammaslääkärin suorittamaan hoitoon. Vanhusväestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myös proteettiset suunhoitopalvelut on siten saatettava osaksi vakiintunutta hoito- ja korvausjärjestelmää. Samalla vanhusväestön elämänlaatua kyetään kohentamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annettuun sairausvakuutuslakiin (364/1963) uusi 5 c §, seuraavasti:

5 c §

Sen estämättä, mitä edellä 5 b §:n 1 momentin 2 kohdassa on säädetty, sairaanhoitona korvataan 25 prosenttia hammaslääkärin suorittamien suun ja hampaiden hoitoon liittyvien proteettisten toimenpiteiden kustannuksista 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2002

  • Liisa Hyssälä /kesk