LAKIALOITE 49/2008 vp

LA 49/2008 vp - Harri Jaskari /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n, vuorotteluvapaalain 2 §:n ja sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yrittäjien arvostus on Suomessa kohonnut vuosi vuodelta. Juhlapuheissa ihmisiä kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi, pienten yritysten on nähty olevan uusien työpaikkojen synnyn kannalta aivan oleellisia yhteiskuntamme kehitykselle, ja kasvuyrityksiä on pyritty saamaan kasvuun.

Yrittäjät luovat hyvinvointia, mutta yrittäjien hyvinvointiin ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Yrittäjät ovat "työmiehiä ja -naisia", aivan kuten me muutkin olemme. Yrittäjät mielletään kuitenkin helposti vapauden ja rikkauden vertauskuvina, jotka pystyvät itse maksamaan eläkkeensä ja sosiaaliturvansa. Vapauden hintana on usein suojaverkon puuttuminen. Yhdeksän kymmenestä yrittäjästä ei kuitenkaan ratkaisevasti rikastu yrittäjätuloillaan, vaan he pystyvät lähinnä työllistämään itsensä.

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä nostavat myös palkansaajan ja yrittäjän erot sosiaaliturvassa työssäoloaikana. Virka- tai työsuhteessa olevalla palkansaajalla on esimerkiksi oikeus saada osittaista hoitorahaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 13 §:n perusteella tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat, tai muun huoltajan keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Yrittäjillä ei ole vastaavaa oikeutta.

Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) koskee ainoastaan työ- ja virkasuhteessa olevia palkansaajia. Yrittäjät eivät kuulu vuorotteluvapaan piiriin. Vuorotteluvapaa olisi kuitenkin käyttökelpoinen keino yrittäjän jaksamisen näkökulmasta erityisesti perheyrityksissä.

Yrittäjän sosiaaliturva on heikompi sairaustapauksissa. Yrittäjä ei voi käytännössä sairastua. Sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan yrittäjän osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että yrittäjä on ollut oikeutettu sairauspäivärahaan vähintään 60 arkipäivän ajan välittömästi ennen osasairauspäivärahakauden alkua. Nykyinen järjestelmä, jossa osasairauspäivärahan edellytyksenä on vähintään 60 arkipäivää kestänyt sairausjakso, ei ole perusteltu eikä toimiva. Yrittäjällä tulisi olla mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti heti sairauden alkamisen jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1078/2002 ja 1227/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—5 momentti siirtyvät 3—6 momentiksi, seuraavasti:

13 §

Osittainen hoitoraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentissa säädetään virka- tai työsuhteessa olevan lapsen vanhemman tai muun huoltajan oikeudesta osittaiseen hoitorahaan, sovelletaan myös yrittäjään, joka on yrittäjän eläkelain (1272/2006) 1 §:n 2 momentin mukaisesti velvollinen ottamaan sanotun lain mukaisen vakuutuksen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

2.

Laki

vuorotteluvapaalain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuorotteluvapaalain (1305/2002) 2 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen henkilöön, jota pidetään työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna yrittäjänä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

3.

Laki

sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 11 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 459/2006, seuraavasti:

8 luku

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

11 §

Oikeus osasairauspäivärahaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työntekijällä tai yrittäjällä, joka on 4 §:n mukaisesti työkyvytön, on oikeus osasairauspäivärahaan tässä pykälässä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että vakuutettu pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan työtehtävistään. Lisäksi edellytetään, että vakuutetun työaika on ennen sairauspäivärahakautta ollut kokoaikatyön mukainen ja että hän on sopinut työnsä tekemisestä osa-aikaisesti siten, että työaika ja palkka vähentyvät vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia aiemmasta. Sopimuksen osa-aikatyöstä on oltava voimassa koko osasairauspäivärahakauden. Yrittäjän oikeus osasairauspäivärahaan edellyttää, että omassa yrityksessä tehty työ vähenee vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia aiemmasta osasairauspäivärahakauden ajaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2008

 • Harri Jaskari /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Salo /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Mats Nylund /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Janina Andersson /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Virtanen /ps
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Arto Satonen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Jari Larikka /kok
 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr