LAKIALOITE 49/2014 vp

LA 49/2014 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 63 §:n sekä työttömyysturvalain 13 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteen tavoitteena on salassapitosäännösten tai muiden tiedonsaantirajoitusten estämättä parantaa syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden 16—30-vuotiaiden nuorten työ- ja koulutusmahdollisuuksia säätämällä Kelan, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä sosiaalihuollon viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämätöntä. Suomen väestörakenteen ja elatussuhteen muutos edellyttää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Turvaamalla nuorten aktiivinen kansalaisuus ja pääsy koulutukseen ja työhön sekä ehkäisemällä mahdollinen syrjäytyminen varmistetaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.

Syrjäytymisvaarassa oleva nuori on pyrittävä saamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellaisten työ- ja sosiaalipalvelujen sekä tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Myös syrjäytyneitä nuoria on autettava. Viranomaisten toimenpiteet nuorten tukemiseksi edellyttävät ajoissa tapahtuvia, oikea-aikaisia toimenpiteitä sekä saumattomasti ja ilman katkoksia toimivaa tietojenvaihtoa viranomaisten välillä. Tietosuoja ei saa muodostaa estettä syrjäytymisvaarassa olevan nuoren henkilön varhaiselle puuttumiselle tai syrjäytyneen nuoren auttamiselle. Tämän vuoksi on tarpeellista säätää Kelan, TE-toimistojen ja sosiaalihuollon viranomaisten välisestä, salassapitosäännösten estämättä tapahtuvasta tietojenvaihdosta muuttamalla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakeja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 90 §:n 3 ja 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 4 kohta laissa 986/2007, ja

lisätään 85 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja 90 §:ään uusi 5 kohta seuraavasti:

85 §

Tiedot viranomaisilta sekä eläke- ja vakuutuslaitoksilta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada työ- ja elinkeinotoimistolta ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalta viranomaiselta nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi tarpeelliset tiedot opintonsa keskeyttäneistä, työttömistä ja tulottomista 16—30-vuotiaista nuorista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) 61 §:ssä tarkoitetulle lääkärille tai terveydenhuollon toimintayksiköille taikka tutkimuslaitokselle tutkimuksiin lähetettävän henkilön terveydentilaa, sairautta, hoitotoimenpiteitä, ammattia, työolosuhteita ja työn laatua koskevia tietoja;

4) Maahanmuuttovirastolle välttämättömiä tietoja Kansaeläkelaitoksen toimeenpantavaksi säädetyistä etuuksista kansalaisuuslaissa (359/2003) ja ulkomaalaislaissa (301/2004) säädettyjen tehtävien hoitamista varten; sekä

5) Työ- ja elinkeinotoimistolle ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalle viranomaiselle nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden auttamiseksi siltä osin kuin tiedot koskevat opintonsa keskeyttäneitä, työttömiä ja tulottomia 16—30-vuotiaita nuoria.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

2.

Laki

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 63 §:n 1 momentti ja

lisätään 59 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraasti:

59 §

Tietojen saaminen pyynnöstä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada pyynnöstä työ- ja elinkeinotoimistolta ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalta viranomaiselta nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi tarpeelliset tiedot opintonsa keskeyttäneistä, työttömistä ja tulottomista 16—30-vuotiaista nuorista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 §

Tietojen luovuttaminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä luovuttaa tämän lain mukaisten etuuksien hoitamisessa saamiaan tietoja

1) kuntoutuksen toteuttajalle, kuntoutusaloitteen tekijälle ja kuntoutujan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaavalle taholle siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä kuntoutuksen toteuttamiseksi;

2) työ- ja elinkeinotoimistolle ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalle viranomaiselle nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden auttamiseksi siltä osin kuin tiedot koskevat opintonsa keskeyttäneitä, työttömiä ja tulottomia 16—30-vuotiaita nuoria.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

3.

Laki

työttömyysturvalain 13 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 288/2012, ja

lisätään 13 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Oikeus tietojen saamiseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on oikeus saada maksutta tehtäviensä hoitamista varten:

1) työvoimaviranomaiselta 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto;

2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen;

3) työ- ja elinkeinotoimistolta ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalta viranomaiselta nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi tarpeelliset tiedot opintonsa keskeyttäneistä, työttömistä ja tulottomista 16—30-vuotiaista nuorista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Tietojen luovuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus antaa työ- ja elinkeinotoimistolle ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalle viranomaiselle nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi tarpeelliset tiedot opintonsa keskeyttäneistä, työttömistä ja tulottomista 16—30-vuotiaista nuorista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

  • Pentti Kettunen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Johanna Jurva /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Ritva Elomaa /ps