LAKIALOITE 5/2010 vp

LA 5/2010 vp - Merikukka Forsius /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteen tarkoituksena on tarkentaa kansaterveyslakia niin, että kunnan tulee huolehtia siitä, että neuvolassa lapsille suoritettavat ikäluokkien lääkärintarkastukset suorittaa aina erikoistunut lastenlääkäri.

PERUSTELUT

Neuvolat ja neuvolakäyntien yhteydessä suoritettavat lääkärintarkastukset ovat matalan kynnyksen palveluita, joita käyttävät käytännössä kaikki lapsiperheet. Lapsille määräajoin neuvolassa suoritettavat lääkärintarkastukset ovat erittäin tärkeitä erityisesti varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Ammattitaitoinen lääkäri voi rutiinitarkastuksessa havaita sairauden tai kehityshäiriön, joka muutoin saattaisi jäädä pitkäksi aikaa hoitamattomaksi ja kehittyä vakavammaksi ja vaikeahoitoisemmaksi. Erikoistuneella lastenlääkärillä on valmiudet havaita ja tunnistaa mahdollisia ongelmia yleislääkäriä paremmin. Siksi valtion tulisi velvoittaa kunnat huolehtimaan siitä, että tarkastukset suorittaisi aina erikoistunut lastenlääkäri. Tällä hetkellä näin ei tapahdu ja monen lapsen ongelmat pääsevät turhaan kärjistymään, kun yleislääkärin ammattitaito ei ole riittänyt niitä havaitsemaan. Lastenlääkärin tekemän ikäluokkatarkastuksen avulla monen ongelman kehittyminen voidaan ehkäistä ennalta.

Tämä tietenkin edellyttää valtiolta riittäviä palkkaresursseja kunnille ja panostuksia lastenlääkärien kouluttamiseen, jotta ammattitaitoisia lääkäreitä on riittävästi ja lapset saavat parasta mahdollista hoitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 928/2005 ja 626/2007, uusi 1 b kohta seuraavasti:

14 §

Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 b) huolehtia siitä, että neuvolassa lapsille suoritettavat ikäluokkien lääkärintarkastukset suorittaa aina erikoistunut lastenlääkäri;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2010

  • Merikukka Forsius /kok