LAKIALOITE 5/2012 vp

LA 5/2012 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista sekä hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Kunta päättää, missä laajuudessa se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Tämän vuoksi omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus vaihtelevat kunnittain. Vuonna 2010 kunnat maksoivat noin 153 miljoonaa euroa omaishoidon tuen hoitopalkkioita.

Omaishoidon tuki maksetaan hoitopalkkiona. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on vähintään 364,35 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on kuitenkin vähintään 726,69 euroa kuukaudessa, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä.

Hoitopalkkio on omaishoitajalle veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Lakialoitteessa ehdotetaan omaishoidon tuen hoitopalkkion säätämistä verovapaaksi.

Omaishoitotyö on vaativaa ja sitoo omaishoitajia ympärivuorokautisesti. Omaishoitajien kannalta omaishoidon tuen epäkohtina ovat hoitopalkkion pienuus ja verollisuus. Omaishoidon tuen määrä ei ole suhteessa yhteiskunnan omaishoidosta saamaan hyötyyn. Ilman omaishoitajia suurin osa omaishoidon tuella hoidettavista olisi jonkinasteisessa laitoshoidossa. Omaishoito on inhimillinen vaihtoehto tuottaa ikäihmisille hoivapalveluja ja samalla vähentää laitoshoidon tarvetta.

Omaisten ja läheisten hoitamia vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita on enemmän kuin omaishoidon tuen saajia. Arvioiden mukaan Suomessa on noin 300 000 omaishoitajaa, mutta vuonna 2010 omaishoidon tuella hoidettavia oli vain noin 37 500.

Omaishoitajista puolet on yli 65-vuotiaita. Eläkeläisten lisäksi omaisiaan hoitavat myös ansiotyössä käyvät henkilöt, virka- tai muilla vapailla olevat sekä työttömät henkilöt. Omaishoidon tuen hoitopalkkion säätäminen verovapaaksi parantaisi omaishoitajien yhdenvertaisuutta. Hoitopalkkion verovapaudella myös tuettaisiin omaishoitajien tekemää arvokasta ja vaativaa työtä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 92 d § seuraavasti:

92 d §

Omaishoidon tuen hoitopalkkio

Veronalaista tuloa ei ole omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2012

  • Esko Kiviranta /kesk