LAKIALOITE 50/2003 vp

LA 50/2003 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomen sotien 1939—1945 veteraaneja — miehiä ja naisia — elää keskuudessamme noin 121 000. Heidän keski-ikänsä on yli 82 vuotta. Korkea ikä ja siitä johtuva kunnon heikkeneminen vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä. Toimintakyky heikkenee jatkuvasti ja nopeasti, ellei sitä tehokkaasti tueta.

Veteraanien poistuma ja kuntoutusmäärärahan kasvu ovat jouduttaneet kuntoutukseen pääsyä, mutta tavoite kuntoutuksen riittävästä toistuvuudesta ei vielä ole toteutunut. Jokavuotinen kuntoutus lisäisi merkittävästi veteraanien mahdollisuutta asua kotona tai kodinomaisissa oloissa. Riittävä, suunnitelmallinen ja monipuolinen kuntoutus turvaisi ja kohentaisi ikääntyneiden veteraanien kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista sekä vähentäisi laitoshoidon tarvetta ja siitä aiheutuvia kuluja oleellisesti.

Kun sotiemme veteraanien kokonaismäärästä vähennetään sotainvalidit, joille annetaan säännöllisesti toistuvaa kuntoutusta sotilasvammalain nojalla, saadaan rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutettavien määräksi noin 100 000. Mikäli heillä olisi lakiin perustuva oikeus saada määräaikaista kuntoutusta, voidaan olettaa, että heistä käyttäisi kuntoutusmahdollisuutta sama osuus kuin sotainvalideista ja että kuntoutukseen siis hakeutuisi vuosittain noin 60 000 rintamaveteraania. Tänä vuonna kuntoutusta saa noin 35 000 rintamaveteraania.

Veteraanien lukumäärä vähenee noin 12 000 henkilöllä vuodessa. Vapautuvat taloudelliset resurssit sekä laitos- ja avokuntoutusta antavien laitosten palvelukyky ja taso mahdollistavat määräaikaiseen kuntoutukseen siirtymisen viipymättä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1184/1988) 2 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 3 § laeissa 1097/1992 ja 1040/1997, seuraavasti:

2 §

Kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää rintamaveteraanin toimintakyvyn säilymistä niin, että hän mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti päivittäisistä toimistaan. Kuntoutus voidaan järjestää avo- tai laitoskuntoutuksena, ja siihen kuuluu tarpeellinen hoito ja tutkimus.

3 §

Oikeus saada kuntoutusta

Henkilöllä, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, on oikeus saada tämän lain tarkoittamaa kuntoutusta vuosittain.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2003

 • Olli Nepponen /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Saara Karhu /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Maija Perho /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Petri Salo /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Henrik Lax /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Timo Soini /ps
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Roger Jansson /r
 • Veijo Puhjo /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lyly Rajala /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Esko Ahonen /kesk

​​​​