LAKIALOITE 50/2004 vp

LA 50/2004 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Palkkaturvalain 9 §:ssä ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:ssä on palkkaturvan enimmäismääräksi säädetty 15 200 euroa. Enimmäismäärä on ollut sama useiden vuosien ajan. Se on jäänyt jonkin verran jälkeen kehityksestä. Vuonna 2003 enimmäismäärä ylittyi 51 kertaa, kun palkkaturvaa maksettiin kaikkiaan 7 500 työntekijälle. Vaikka menetyksiä kärsineiden määrä ei ole kovin suuri, on kohtuullista, että enimmäismäärään tehdään kohtuullinen taso- ja inflaatiotarkistus. Periaatteessa enimmäismäärää ei pitäisi olla lainkaan, koska työntekijä ei ole syyllinen niihin tilanteisiin, joissa katto tulee vastaan. Kun enimmäismäärä nostetaan 18 000 euroon yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella, jälkeenjääneisyys kuitenkin pääosin korjaantuu.

Perusteluina on todettava, että usein työntekijälle on varsinaisen palkan lisäksi jäänyt maksamatta vuosilomasaatavia ja joissakin tapauksissa myös muunlaisia lakiin tai sopimuksiin perustuvia saatavia. Osassa tapauksista saamatta jää tuomioistuimessa tuomittuja vahingonkorvauksia, hyvityksiä tai odotusajan palkkoja työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, jos työnantaja on maksukyvytön. Jotta palkkaturvan kattavuus parantuisi, on sen enimmäismäärä syytä saattaa ajan tasalle sekä palkkaturvalain että merimiesten palkkaturvalain muutoksella.

Lakialoitteen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Tarkoitusta varten on vuoden 2004 valtion talousarvioon osoitettu 26 000 000 euron määräraha. Lisätarve olisi alle miljoona euroa vuodessa. Saajille lainmuutoksella olisi tärkeä merkitys.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 862/2001, seuraavasti:

9 §

Palkkaturvan enimmäismäärä

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 18 000 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

2.

Laki

merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 863/2001, seuraavasti:

8 §

Palkkaturvana maksettavan vahingonkorvauksen tai hyvityksen ja odotusajan palkan enimmäismäärä eräissä tapauksissa

Tämän lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun vahingonkorvauksen tai hyvityksen enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 18 000 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Essayah /kd