LAKIALOITE 50/2011 vp

LA 50/2011 vp - Raimo Piirainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle työttömäksi joutuminen voi tarkoittaa pudotusta pelkästään tapaturmaeläkkeen varaan, ja se voi olla merkittävästi pienempi tapaturmaa edeltäneestä ja sen jälkeen vakiintuneesta ansiotasosta.

Työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Vuoden 2003 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 2 §:n mukaan ansiopäivärahaan on oikeus palkansaajakassan jäsenellä (vakuutettu), joka vakuutettuna olleessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Myönnettävän ansiopäivärahan tulee vastata henkilön vakiintunutta ansiotasoa, ja vakuutusmuotoisen ansiopäivärahan tarkoituksena on korvata työttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä.

Tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan ei välttämättä toteudu, koska tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle ei ole säädetty työttömyysturvalaissa poikkeusta työtulon tarkastelujakson pidennykselle. Tämä sosiaaliturvaloukku on korjattavissa työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisella siten, että myös tapaturmaeläkkeellä olevan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy tapaturmaeläkkeen alkamishetkellä olleen tilanteen mukaan.

Työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttaminen takaa tapaturmaeläkettä saavalle 5 luvun 2 §:n mukaisen oikeuden ansiopäivärahaan ja 4 luvun 7 §:n säädös vähentää sosiaalietuutena saadun tapaturmaeläkkeen, jolloin työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n oikeus ansiopäivärahaan toteutuu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1192/2009, seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

4 §

Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai osa-aikaeläkettä tai tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan tai saaneen henkilön ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy eläkkeen alkamishetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti. Jos henkilön 5 luvun 3 §:n mukainen työssäoloehto täyttyy kokonaisuudessaan eläkkeen päättymisen jälkeisenä aikana, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan 1 momentin mukaisesti. Mitä edellä säädetään, koskee henkilöä, joka on ollut vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/1995) tai vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisella vuorotteluvapaalla tai saanut julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaalla taikka jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti ja palkan alentaminen perustuu työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin tai työpaikalla tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtyyn henkilöstöä koskevaan kirjalliseen sopimukseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

  • Raimo Piirainen /sd

​​​​