LAKIALOITE 50/2012 vp

LA 50/2012 vp - Janne Sankelo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Eduskunnalle

Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015. Verohallinnolta saadun tulkinnan mukaan turkistaloutta harjoittavat eivät sisälly tämän lain soveltamisalaan.

Suomalaiset turkistarhaajat ovat viime vuosina tehneet mittavia investointeja tuotantolaitoksiinsa. Investointihalukkuuteen on pääasiallisesti neljä syytä:

 1. Kun uudet turkiseläinten pitoa koskevat määräykset astuivat 1.1.2011 voimaan, monet turkistarhaajat joutuivat uusimaan häkkejään. Eläintiheyden harvetessa uusien määräysten myötä kasvatuskapasiteettia oli lisättävä, jotta eläinten määrästä ei jouduttaisi tinkimään.
 2. Turkisalalla on käynnissä samankaltainen rakennemuutos kuin maataloudessa. Turkistilojen määrä vähenee, mutta tuotantovolyymi säilyy entisellään. Tämä edellyttää investointeja.
 3. Turkisnahkojen nykyistä korkeaa hintatasoa edelsi seitsemän vuoden jakso, jolloin erityisesti ketunnahkojen hinta oli alhainen. Siitä aiheutui patoutuneita investointitarpeita.
 4. Turkisnahoilla on kysyntää maailman markkinoilla. Markkinaosuuksien lisäämiseksi turkiseläinten kasvatusta Suomessa ollaan laajentamassa. Alalle hakeutuu myös uusia yrittäjiä muun muassa sianlihan tuotannosta.

Voimakkaat hintavaihtelut ovat tunnusomaisia turkisalalle. Mahdollisuus korotettuihin poistoihin kohentaisi yritysten taloudellista tilannetta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Monet tarhaajat käyttävät investointeihin nahkojen myynnistä saatavaa kassavirtaa eivätkä hae lainaa rahoitustarpeisiinsa. Varjotaloihin sijoitettujen varojen poistoprosentti on nykyään 20. Korkeampi poistoprosentti suosisi suuria investointeja tehneitä yrityksiä lyhyellä aikavälillä vapauttamalla mahdollisimman paljon pääomaa laajennuksiin. Pitkällä tähtäimellä yritysten taloudellinen asema vahvistuisi kestämään alhaisten hintojen kausia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Turkistaloutta harjoittavalla verovelvollisella on oikeus verotuksessa vähentää kalenterivuosina 2013—2015 käyttöön ottamiensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyttämiensä 2 ja 4 §:ssä tarkoitettujen rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoja tässä laissa säädetyllä tavalla.

2 §

Rakennuksesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, verovelvollisen tehtaana tai työpajana käyttämästä, 3 §:ssä tarkoitetusta rakennuksesta verovuosina 2013—2015 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 14 prosenttia rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta sekä 40 prosenttia puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakennettujen kevyiden rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta. Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa rakennusta käytetään vain osittain tuotannollisessa toiminnassa, poiston saa tehdä tuotannollista käyttöä vastaavasta osasta rakennuksen hankintamenoa.

3 §

Rakentamisen aloittaminen

Edellytyksenä korotetun poiston tekemiselle on, että rakentaminen on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun rakennuksen perustustyöt on aloitettu. Rakennuksen perustustöiksi ei tällöin katsota mahdollisia kaivuu- tai louhintatöitä.

Rakentamisella tarkoitetaan tässä laissa sellaisten rakennustoimenpiteiden suorittamista, joihin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan on haettava uudisrakennuksen rakentamiseen oikeuttava rakennuslupa.

4 §

Koneesta ja laitteesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetään, turkistilalla käytettävän uuden koneen tai laitteen hankintamenosta verovuosina 2013—2015 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta.

5 §

Kirjanpito ja selvityksien antaminen

Edellytyksenä tässä laissa tarkoitettujen poistojen vähentämiselle verotuksessa on, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys rakentamisen aloittamisen sekä rakennuksen, koneen tai laitteen käyttöönottamisen ajankohdasta. Koneiden ja laitteiden hankintamenot on verovelvollisen kirjanpidossa niin selvästi eriteltävä, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

_______________

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

 • Janne Sankelo /kok
 • Peter Östman /kd
 • Mats Nylund /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Jukka Kopra /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps