LAKIALOITE 53/2001 vp

LA 53/2001 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Työelämän haasteet sekä taloudelliset syyt vaativat usein molempien vanhempien kokopäiväistä työssäkäyntiä. Kouluikäisille lapsille jää koulupäivän jälkeen yksinäistä aikaa, koska koululaisten iltapäivähoito ei ole lakisääteistä eikä hoitopaikkoja siten ole riittävästi. Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän lapsi viettää aikaansa yksin, sitä kohtalokkaammat ovat seuraukset, jotka tosin näkyvät vasta vuosien jälkeen.

Koululaisten lakisääteisen iltapäivähoidon puuttuminen maastamme on vakava puute. Tilanteeseemme on kiinnitetty huomiota mm. OECD:n raportissa, jossa käsitellään 12 maan varhaiskasvatusjärjestelmää. Suomessa koululaisten iltapäivähoito ei ole lakisääteistä, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Siellä tammikuussa 1995 tuli voimaan laki, jonka mukaan kunnan on tarjottava aamu- ja iltapäivätoimintaa 6—12-vuotiaille koululaisille, joiden vanhemmat joko opiskelevat tai käyvät työssä. Siellä palveluiden tarjonta vaihtelee kunnittain. Noin 40 % 7—9-vuotiaista lapsista oli vapaa-ajankodeissa ja 12 % ikäluokasta perhepäivähoidossa vuonna 1993. Joissakin kaupungeissa palveluita tarjotaan 90 %:lle 7—9-vuotiaista. Tanskassa vuonna 1995 peräti 71 % iältään 6—9-vuotiasta lasta oli julkisesti rahoitettujen koululaisten aamu- ja iltapäiväpalveluiden piirissä ja 85 % yli 9-vuotiaista osallistui kerhotoimintaan yms. noin kolme tuntia viikossa.

Suomessa iltapäivähoitoa järjestävät nykyisin kunnat yhdessä vapaaehtois- ja liikuntajärjestöjen sekä seurakuntien kanssa. Niiden resurssit eivät kuitenkaan riitä takaamaan iltapäivähoitopaikkaa kaikille tarvitseville. Koululaisten iltapäivähoito voi tapahtua muuallakin kuin päiväkodissa ja sen tulee olla lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Iltapäivähoito voi tapahtua yksityisen, kunnallisen tai kolmannen sektorin toimesta ja myös kotona.

Tilastokeskuksen uusimman tilaston mukaan maassamme on 7-vuotiaita 65 030, 8-vuotiaita 67 012, 9-vuotiaita 65 947 ja 10-vuotiaita 66 450 eli yhteensä 7—10-vuotiaita lapsia on 264 439. Lakisääteinen iltapäivähoito on järjestettävä näille 7—10-vuotiaille koululaisille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annettuun lakiin (36/1973) uusi 2 c § seuraavasti:

2 c §

Iltapäivähoito on järjestettävä 7—10-vuotiaille koululaisille.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001

  • Tuija Nurmi /kok