LAKIALOITE 53/2002 vp

LA 53/2002 vp - Lauri Oinonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa on nykyisin miljoona bioenergialle soveltuvaa tulisijaa ja 120 000 bioenergialle soveltuvaa lämmityskattilaa pienkiinteistöissä. Nykyisillä laitteilla voitaisiin kotimaisen bioenergian käyttöä lisätä 30 %. Tätä suurempi kotimaisen bioenergian käytön lisääminen edellyttäisi lämmityslaiteinvestointeja, jotka kiinteille polttoaineille ovat varsin korkeat ja yksityiset henkilöt eivät nykysäännöstön mukaan saa lämmityslaiteinvestointeihin avustuksia.

Kotimaisiin polttoaineisiin siirtymisen esteenä on myös niiden hinta verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin tai sähkön hintaan. Kotimaisten polttoaineiden hintaa nostaa niistä perittävä 22 %:n arvonlisävero.

Kansallisen metsäohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen puuraaka-aineen käyttöä 5—6 milj. kuutiometriä vuoteen 2010 mennessä. Hakkuiden lisääntyessä myös polttoon sopivan metsähakkeen ja polttopuiksi sopivan puuraaka-aineen määrä lisääntyy. Suomessa on ensiharvennusta vaativia metsiä enemmän kuin niitä on ehditty hoitamaan.Eräänä syynä nuorten metsien hoitamattomuuteen on hoitotoimenpiteiden kalleus ja se, ettei hoitokäsittelyn yhteydessä poistettavalla puustolla ole kuitupuuksi kelpaavan puun lisäksi markkinoita. Esiharvennuksen yhteydessä tulee kuitenkin sekä polttopuuksi että polttohakkeeksi kelpaavaa puuta, joka tulisi hyödyntää.

Kotimaisten puupolttoaineiden käytön lisäämisellä luotaisiin maahamme tuhansia uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat tulisivat maaseutualueille, joten kotimaisen puuenergian käytön lisääminen olisi tehokasta aluepolitiikkaa.

Puupellettien tuotanto on alkanut Suomessa muutama vuosi sitten, ja nykyisin puupellettien saatavuus on varsin hyvä. Puupelletit soveltuvat lämmitysaineena erinomaisesti pienkiinteistöille, koska pellettilaitteilla lämmityksen hoito on varsin automaattista ja helppoa. Puupellettien käyttö lämmityksessä ei ole kuitenkaan yleistynyt Suomessa samassa tahdissa kuin esim. Ruotsissa.

Kotimaisten puupolttoaineiden käytön lisäämiseksi olisikin tehtävä merkittäviä niiden hintaan vaikuttavia verotuslainsäädännön muutostoimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 59 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 376/1994, 1218/1994 ja 1486/1994, uusi 7 kohta seuraavasti:

59 §

Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palvelujen myynnistä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) kotimaiset puupolttoaineet, polttopuut, hake, hakeranka, puupelletit ja puupriketit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2002

 • Lauri Oinonen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Leea Hiltunen /kd
 • Hannu Aho /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Mauri Salo /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Sakari Smeds /kd