LAKIALOITE 53/2003 vp

LA 53/2003 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään, että hallituksen esittämät muutokset vuoden 2003 tuloverotukseen otettaisiin huomioon myös eläke- ja päivärahatulojen, eikä vain palkkatulojen ennakonpidätyksessä.

PERUSTELUT

Hallitus esittää (HE 10/2003 vp), että vuoden 2003 veroasteikkolakia muutetaan alentamalla marginaaliveroprosentteja kaikissa tuloluokissa ja että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Muutokset otettaisiin huomioon vain palkan sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätyksessä alentamalla pidätysprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä 1. päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

Hallituksen esityksen mukaan muutosta ei siten otettaisi huomioon eläketulojen ja päivärahatulojen ennakonpidätyksessä. Mielestämme tämä ei ole tasapuolista. Vaikka ansiotulovähennys ei koske eläke- ja päivärahatuloja ja siten suuri osa muista kuin palkkatulojen saajista jää esitettyjä verohelpotuksia paitsi, esitetty tuloverojen alennus pitäisi ottaa mahdollisimman hyvin huomioon myös näiden tulojen ennakonpidätyksessä. Kun otetaan huomioon nykyajan tietotekniikka, tämän ei pitäisi olla ylivoimaista. Lakiesityksen voimaantulosäännöksessä tulisi olla määräys siitä, että Verohallitus antaa tarkemmat määräykset siitä, miten näiden tulojen pidätysprosenttia alennetaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu vuoden 2003 veroasteikkolain (1161/2002) 2 § seuraavasti:

2 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Ennakonperinnässä veroperusteiden muutokset otetaan huomioon siten, että työnantajat alentavat palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia ennakonpidätysprosentteja 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset siitä, miten tämä sekä eläketulojen ja muiden ansiotulojen pidätysprosentin alentaminen toteutetaan.

_______________

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2003

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Unto Valpas /vas
  • Matti Kangas /vas
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​