LAKIALOITE 54/2002 vp

LA 54/2002 vp - Liisa Hyssälä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain (602/1984) 13 §:n 2 momenttia siten, että peruspäivärahaoikeuden osalta vaadittava työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 36 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen, tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Nykyisin voimassa olevassa työttömyysturvalain 13 §:n 2 momentissa tarkastelujakson pituudeksi on säädetty 24 kuukautta. Muilta osin ko. pykälään ei esitetä muutoksia.

PERUSTELUT

Nykyinen tarkastelujakso ei kannusta vaikeasti työllistyvien ihmisten hakeutumista työelämään. Itse järjestelmä luo köyhyys- ja syrjäytymisongelmia. Jos työssäoloehdon kertymäajan tarkastelujaksoa nostettaisiin vuodella, 24 kuukaudesta 36 kuukauteen, pitkäaikaistyötön pystyisi helpommin kerryttämään laissa vaaditut 43 työviikkoa.

Pelkästään jo tämä voi vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Uudistus helpottaisi peruspäivärahaa saavien, usein pätkätöitä tekevien työttömien paluuta ansiosidonnaisen päivärahan piiriin.

Huonosti palkatut, epäsäännölliset työsuhteet lisääntyvät jatkuvasti. Näitä on esimerkiksi kaupan, ravintola-alan ja muiden palvelualojen piirissä.

Matalapalkka-alat kärsivät työvoimapulasta, koska niiden palkoilla kukaan ei elä kunnolla. Monilla aloilla taas on tuotantohuippuja, jolloin tarvitaan enemmän väkeä töihin, ja joita ei voi pitää töissä hiljaisempina aikoina.

Edellä olevan perustella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 137/2002, seuraavasti:

13 §

Oikeus peruspäivärahaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 36 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia jakautuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota henkilö on tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi työssäoloehtoon sovelletaan, mitä 16 §:n 3—5 momentissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan luetaan puolet työstä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2002

  • Liisa Hyssälä /kesk

​​​​