LAKIALOITE 54/2003 vp

LA 54/2003 vp - Leena Harkimo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomi on sijoittunut viime aikoina kansainvälisissä vertailuissa varsin alhaiselle sijalle yrittäjyysaktiivisuudessa. Erityisesti naisten halukkuus ryhtyä yrittäjäksi on ollut heikko. Yhteiskunnallisin toimin voidaan paljon vaikuttaa niihin toimintaedellytyksiin, jotka osaltaan säätelevät halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi.

Suomalaisen yhteiskunnan haasteena on luoda sellainen toimintaympäristö, joka vahvistaa ja tukee yrittämisen edellytyksiä nykyistä enemmän. Työn ja perheen yhteensovittamisen tulisi olla mahdollista myös yrittäjä-äideille ja -isille. Sosiaaliturvajärjestelmän ja etuisuuksien tulisi taata yhtäläiset mahdollisuudet palkansaajille ja yrittäjille.

Palkansaajalla on palkallinen oikeus jäädä 1—4 päivän ajaksi hoitamaan sairasta alle 10-vuotiasta lasta. Vuonna 2000 tuli voimaan laki, jonka mukaan työnantajan maksama työntekijän sairaan lapsen hoito on työntekijälle veroton etu. Työnantajan kustannuksella lastenhoitajan voi saada samaksi ajaksi kuin olisi itse oikeutettu hoitamaan lasta kotona.

Yrittäjän ei ole mahdollista verovähennyksin huolehtia sairaan lapsensa hoitojärjestelyistä. Yrittäjävanhemman on itse hoidettava järjestelyt — hankittava lapselle hoitaja, suljettava yritys sairauden ajaksi tai otettava lapsi mukaan työpaikalle. Kotiin palkatun hoitajan kulut eivät ole yrittäjälle verovähennyskelpoisia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 24 päivänä kesäkuuta 1968 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 8 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1001/1977, 661/1989, 1539/1992, 321/1997, 511/1998, 527/1998 ja 1160/2002, uusi 17 kohta seuraavasti:

8 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17) liikkeen- tai ammatinharjoittajan oman lapsen tilapäisestä sairaustapauksesta aiheutuvat hoitajan palkkauskustannukset. Tilapäisenä pidetään saman sairaustapauksen johdosta enintään neljän päivän pituista hoitojaksoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003

 • Leena Harkimo /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​