LAKIALOITE 54/2008 vp

LA 54/2008 vp - Erkki Virtanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PERUSTELUT

Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksut. Lakialoitteessa ehdotetaan uutena jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksujen poistamista yksinäisiltä henkilöiltä, joiden tulot kuukaudessa jäävät alle 820 euron. Tätä pienempiä tuloja saaville palvelu olisi maksutonta. Lisäksi ehdotamme useampijäsenisten perheiden vastaaviin maksuihin huojennuksia.

Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa yksinäisen henkilön enimmäismaksu on sidottu tuloihin. Enimmäismaksu on 35 prosenttia 445 euron kuukausitulon ylittävistä tuloista. Tällä hetkellä täyttä kansaneläkettä saavan yksinäisen henkilön enimmäismaksu on siis 39,55 euroa kuukaudessa ja keskimääräistä, 1 100 euron kuukausieläkettä saavan henkilön jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon enimmäismaksu on 229,25 euroa.

Ehdotuksemme muuttaisi nämä maksut seuraavasti: Enimmäismaksun laskentasäännön yksinäisen henkilön osalta tulisi olla: 20 % x 820 euron kuukausitulon ylittävät tulot = enimmäismaksu. Tällöin täyttä kansaneläkettä saavan maksu olisi nolla ja keskimääräistä 1 100 euron eläkettä saavan maksu olisi 56 euroa kuukaudessa eli nykyisestä noin neljännes.

Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalvelun maksut. Vastaavat enimmäismaksusäännökset ehdotamme ulotettavaksi koskemaan nykyisestä poiketen myös tilapäistä kotipalvelua ja kotipalveluun liittyviä tukipalveluita, kuten siivouspalveluita, käyntikertakohtaiseksi maksuksi muunnettuna. Tällöinkään palveluista perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut. Lakialoitteessa ehdotetaan muutosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden enimmäismaksuihin. Ehdotamme maksuja alennettavaksi siten, että laitoshoidon kuukausimaksu voi olla enintään 70 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Tämän säännön puitteissa ehdoton raja on kuitenkin, että maksu määrätään enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 200 euroa. Nykyisen lain mukaan enimmäismaksut voivat olla 82 prosenttia kuukausitulosta ja minimi käteen jäävässä tulossa on 90 euroa.

Asumispalveluista perittävät maksut. Ehdotamme uutena säännöstä asumispalveluiden enimmäismaksusta. Vammaisten, ikääntyneiden ja mielenterveyspotilaiden sekä muiden sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettujen asumispalvelujen maksuissa maksuja saisi periä enintään niin paljon, että henkilölle jää kuukaudessa vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava rahasumma, josta on vähennetty ravintokustannuksina 48 prosenttia summasta saatujen palvelujen perusteella. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia. Nykyisessä laissa ei ole asumispalveluiden enimmäismaksuista säännöstä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 c §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1217/2007, ja

lisätään lakiin uusi 6 c ja 7 d § seuraavasti:

6 c §

Kotona annettava palvelu

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kk Maksuprosentti
1 820 20
2 1 285 15
3 1 590 13
4 1 925 12
5 2 210 11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 270 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu ja siihen liittyvät tukipalvelut, vaikka palvelujen tuottamisesta vastaisivat erikseen kunta ja kuntayhtymä taikka yksityinen palvelun tuottaja. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Kunta tai kuntayhtymä vastaa enimmäismaksun ylittävistä palvelumaksuista.

Tilapäisestä kotipalvelusta ja kotipalveluun liittyvistä tukipalveluista peritään maksut samoin perustein kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta käyntikertakohtaiseksi maksuksi muunnettuna ja ottaen huomioon, mitä tämän pykälän 7 momentissa säädetään. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 11 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 7 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Palvelun käyttäjän kotona annetusta erikoissairaanhoidosta voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 8 §:n mukainen maksu. Sarjassa annettavasta hoidosta saa kuitenkin periä enintään saman asetuksen 11 §:n mukaisen maksun.

Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

7 c §

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 70 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 200 euroa.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 35 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 200 euroa kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 d §

Asumispalveluista perittävä maksu

Milloin henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, voidaan palvelusta periä enintään saatua korvausta vastaava maksu, kuitenkin siten, että henkilölle jää kuukaudessa vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava rahasumma, josta on vähennetty ravintokustannuksina 48 % summasta. Samansuuruinen käyttövara tulee jättää perittäessä asiakasmaksua henkilöltä, joka käyttää sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaista asumispalvelua ja palveluasumista. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

 • Erkki Virtanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Claes Andersson /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas