LAKIALOITE 55/2002 vp

LA 55/2002 vp - Niilo Keränen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että sodan olosuhteista aiheutuneet ruumiinvammat tai sairaudet korvattaisiin kuten sotilasvammat. Tällaisia sodasta johtuvia erityisolosuhteita ovat olleet mm. kaupunkien pommituksiin liittyneet suojautumiset ja paot, Pohjois-Suomen ja Karjalan evakkomatkat tai siviilisairaanhoidon poikkeustilanteet sodan oloissa.

PERUSTELUT

Nykyinen laki

Sotilasvammalaissa (404/1948) määritellään ne tilanteet, joiden perusteella suoritetaan korvausta palveluksesta aiheutuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta. Pääsääntöisesti korvataan asevelvollisille, puolustuslaitoksen töissä oleville työvelvollisille ja muille puolustuslaitoksen tehtäviin otetuille sattuneet vammat ja sairaudet. Tämä pääsääntö kattaa myös sota-aikaiset vammat eli sotainvalidien saamat korvaukset.

Pääsäännön ohella 1 §:n 2 momentissa säädetään Suomen kansalaiselle kuuluvasta korvauksesta sellaisessa tapauksessa, että Suomen kansalainen on saanut vamman puolustuslaitokselle kuuluvista aseista, ammuksista, miinoista, räjähdysaineista tai muista taisteluvälineistä, jotka eivät oikeudettomasti ole olleet muun kuin puolustuslaitoksen hallussa. Tämän momentin perusteella on sotilasvammana korvattu mm. vammoja, joita kansalaiset ovat saaneet jatko- ja Lapin sodan jälkeen paljastuneista miinoista tai esim. lapsen leikkiessään löytämistä räjähteistä. Korvaukset on näissäkin tapauksissa rinnastettu sotainvalidien saamiin korvauksiin ja haitta-aste on määritelty samalla tavalla kuin sotainvalidien kohdalla.

Jo nykyisessä laissa tunnistetaan erityistilanteeksi sotavankeudessa vallinneet erityisolosuhteet, ja sellaisten olosuhteiden synnyttämät vammat tai sairaudet voidaan katsoa kokonaan tai osittain korvattaviksi ja siten rinnastettaviksi sotilasvammoihin.

Muutosehdotus

Talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana vammautui yli 200 000 henkeä, joista 80 000 ei ole ollut sotilasvammalain korvausturvan piirissä. Osalla heistä vamma on parantunut ja osa ei ole hakenut korvauksia. Pysyvä sotainvaliditeetti on todettu 93 200:lla ja elinkorkoa on maksettu 106 800 sotainvalidille. Sotien johdosta vammautui pysyvästi 3 200 siviiliä, joille siis hyväksyttiin sotilasvammalain mukainen korvaus. Hylättyjä korvaushakemuksia on ollut runsaasti erityisesti siviilien ilmapommituksien aiheuttamien vammojen käsittelyssä.

Kaupunkien pommituksissa väestö joutui useinkin pakenemaan kiireesti pommisuojiin, ja tässä yhteydessä sattuneita vammautumisia ei ole ilmeisesti sotavammoiksi hyväksytty, ellei kansalainen ole saanut itseensä suoranaisia pomminhaavoja. Tiedossa on myös, että pommitusten alta jouduttiin kiireesti evakuoimaan mm. sairaaloita, jolloin potilaiden toipuminen saattoi jäädä kesken ja seurauksena on saattanut olla pysyviä vammoja. Pohjois-Suomessa väestö joutui sotien aikana pitkille evakkomatkoille kahteen otteeseen, ja minkäänlaisia tilastoja ei ole siitä, millaisia vammautumisia tai sairastumisia mahdollisesti tuolloin sattui. Evakkomatkoilla mm. lapsia sairastui ja myös kuoli, ja usein karjan taluttamisista vastasivat keskenkasvuiset pojat ja tytöt, joille evakkoreissuilta on saattanut jäädä pysyviä vammoja.

Olisi oikeudenmukaista, jos myös nämä sodan olosuhteiden välillisesti aiheuttamat sairaudet ja vammat voitaisiin tunnustaa ja korvata asianmukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain mukaan suoritetaan niin ikään korvausta Suomen kansalaisen muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tapaturmaisesti saamasta ruumiinvammasta, jos se on aiheutunut puolustuslaitokselle kuuluvista aseista, ammuksista, miinoista, räjähdysaineista tai muista taisteluvälineistä, jotka eivät oikeudettomasti ole olleet muun kuin puolustuslaitoksen hallussa. Niin ikään korvausta suoritetaan sairaudesta tai vammasta, joka on aiheutunut sotatilanteeseen liittyvistä muista poikkeuksellisista olosuhteista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

_______________

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2002

 • Niilo Keränen /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Markku Rossi /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Veijo Puhjo /vas