LAKIALOITE 55/2007 vp

LA 55/2007 vp - Outi Mäkelä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan tieliikennelain 72 §:n muuttamista siten, että linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden nykyisestä päättymisestä 70 vuoden iässä luovutaan.

Molemmissa tapauksissa Suomi on määritellyt ikärajat kansallisesti, eikä näille ikärajoille löydy perusteluja EU:n direktiiveistä tai vertailupohjaa muista Pohjoismaista. Yli 65-vuotiaista puhuttaessa jatkossa olisikin siirryttävä kaikkien ajokorttien osalta viiden vuoden voimassaoloaikaan, ellei lääkärinlausunto anna perusteita lyhyemmän ajan määräämiseen.

Yhä useammat 70 vuotta täyttäneet ovat aikaisempaa paremmassa kunnossa, eivätkä he aiheuta yhtä paljon vaaratilanteita liikenteessä kuin nuoret kuljettajat. 70 vuoden ikäraja asettaa erityisesti syrjäseuduilla toimivat kuljetusyrittäjät hankalaan tilanteeseen. Elinkeinonharjoittajilla on oltava mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan niin pitkään kuin terveys sen sallii, eikä tätä tule lainsäädännöllä teennäisesti rajoittaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 72 §:n 3 momentti ja 4 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 72 §:n 3 momentti laissa 1242/1997 ja 72 §:n 4 momentti laissa 676/1990, seuraavasti:

72 §

Ajo-oikeuden voimassaolo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Milloin ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle henkilölle, sen nojalla saatava ajo-oikeus on 1 momentista poiketen voimassa määräajan, enintään viisi vuotta. Jos luvan saajalla on ennestään ajo-oikeus, uusi ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on voimassa poliisin määräämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007

  • Outi Mäkelä /kok

​​​​