LAKIALOITE 55/2008 vp

LA 55/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Polttoaineiden hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa viime aikoina. Tämä tuottaa vaikeuksia erityisesti kuljetus- ja koneyrittäjille sekä maa- ja metsätalouden harjoittajille. Osaltaan on kyse näitä aloja uhkaavasta riskitekijästä ja yritysten ja työpaikkojen menetyksistä, jos kustannusrakenne nousee kohtuuttomaksi. Polttonesteiden hintojen nousulla on myös voimakkaasti inflaatiota korottava suoranainen tai välillinen vaikutus.

Kotimaisen polttoaineen tuottaminen osaltaan voi tulevaisuudessa vähentää tuontiriippuvuutta ja maailmanmarkkinahintojen vaikutusta. Tämän vaikutukset ovat parhaimmillaankin vasta tulevaisuudessa. Siksi tarvitaan välittömästi tai mahdollisimman pikaisesti vaikuttavia toimia polttoaineen hintojen noususta johtuvien uhkien eliminoimiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun lakiin (1472/1994) uusi 10 c § seuraavasti:

Veron palauttaminen ammattimaista liikennettä harjoittavalle

10 c §

Sillä, joka harjoittaa ammattimaista linja-auto-, auto-, kuorma-auto-, jakelukuljetusvälineen tai muun vastaavan liikennettä, on oikeus hakemuksesta saada takaisin ammatti- tai yritystoimintaan kyseisellä toimialalla käytetystä kevyestä polttoöljystä suoritettua valmisteveroa 8,75 senttiä litralta. Samoin maa- ja metsätaloudessa käytettävien traktorien ja koneiden osalta on vastaava oikeus. Hakemus on tehtävä ammatinharjoittajan, yrityksen tai maatilan sijaintipaikan tulliviranomaiselle. Palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi—kesäkuun ja erikseen heinä—joulukuun aikana käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä. Palautusta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua edellä mainitun ajanjakson päättymisestä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2008.

_______________

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​