LAKIALOITE 55/2014 vp

LA 55/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sähköinen resepti on osoittautunut monilta osin toimivaksi uudistukseksi. Reseptitiedot tallennetaan Omakanta-palveluun. Asiakas voi noutaa lääkkeensä mistä tahansa apteekista, ja sähköisestä reseptistä voidaan helposti tarkistaa kaikki asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Järjestelmän ongelmana on se, että vanhemmat eivät voi tarkastella alaikäisten lastensa reseptitietoja Omakanta-palvelussa. Tietoja voivat katsella vasta 18 vuotta täyttäneet. Kun vanhemmat haluavat esimerkiksi selvittää, onko lapsen reseptissä vielä jäljellä tiettyä lääkettä, täytyy heidän mennä apteekkiin ja lapsen Kela-korttia näyttämällä kysyä, mitä lääkettä reseptissä on jäljellä. Tietojenkatseluoikeuden puuttuminen aiheuttaa täysin turhaa vaivaa lapsiperheille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 13 §:n 3 momentti ja 4 momentin 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 251/2014, ja lisätään 4 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

13 §

Potilaan oikeus määrätä tietojen luovutuksesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos alaikäinen potilas kykenee potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992), jäljempänä potilaslaki, 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ikänsä ja kehitystasonsa perusteella itse päättämään hoidostaan, hän voi päättää myös tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen antamisesta ja kiellon tekemisestä. Muutoin suostumuksen voi antaa alaikäisen potilaan huoltaja tai laillinen edustaja. Alaikäisen huoltajalla tai laillisella edustajalla ei ole oikeutta peruuttaa annettua suostumusta eikä tehdä luovutuskieltoa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan luovuttaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikölle taikka terveydenhuollon ammattihenkilölle tietoja reseptikeskukseen tallennetuista lääkemääräyksistä ja niiden toimitustiedoista potilaslain 8 §:ssä tarkoitetuissa kiireellisissä tilanteissa; jos lääkemääräystietojen luovutus on kielletty 1 momentin mukaisesti, tietoja saa luovuttaa vain, jos potilas on erikseen ilmoittanut, että niitä saadaan kuitenkin luovuttaa edellä tarkoitetussa tilanteessa;

6) sähköisen lääkemääräyksen toiminnasta vastaavalle terveydenhuollon palvelujen antajan, Kansaneläkelaitoksen tai tietojärjestelmän toimittajan palveluksessa olevalle tekniselle henkilöstölle tietoja häiriö- ja virhetilanteiden selvittämisen edellyttämässä laajuudessa; sekä

7) alaikäisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tietojenkatseluoikeudet alaikäisen sähköiseen reseptiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​