LAKIALOITE 56/2003 vp

LA 56/2003 vp - Lauri Kähkönen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että poliisi voi luovuttaa yksittäistä lupa-asiaa koskevan tiedon, jos se on tarpeen luvan kohteena olevan esineen alkuperän taikka luvan voimassaolon tai sen tarkemman sisällön selvittämiseksi.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

PERUSTELUT

Ampuma-aselain (1/1998) 113 §:ssä säädetään poliisin velvollisuudesta pitää ampuma-aseista, aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tiedostoja. Pykälän 2 momentin mukaan nämä tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskeva lupahakemus ja ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää koskeva hakemus sekä asiassa annettu päätös.

Käytännössä on kuitenkin esiintynyt tapauksia, joissa olisi ollut tarpeen varmistaa poliisilta tietyn lupatodistuksen tai ase-elinkeinoluvan voimassaolo ja luvan tarkempi sisältö sen selvittämiseksi, ettei lupaa ole väärennetty tai ettei luvan voimassaolo ole päättynyt. Esimerkiksi jos asekauppiaalla on syytä epäillä annetun hankkimis- tai hallussapitoluvan aitoutta tai voimassaoloa, ei hänellä ole nyt mahdollisuutta tarkistaa sitä poliisilta. Tällaisissa tapauksissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että asekauppias voisi kysyä poliisilta esimerkiksi sen, onko lupa voimassa. Vastauksen antaminen mainitunlaiseen kysymykseen mainitunlaisessa tapauksessa ei sisältäisi sellaisia ongelmia, jotka aiheuttaisivat sellaista vaaraa, mitä salassapitosäännöksillä on ollut tarkoitus estää. Lupatodistusten väärentämistapauksia on myös tullut aika ajoin ilmi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 113 §:n 2 momentti seuraavasti:

113 §

Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedostot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskeva lupahakemus ja ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää koskeva hakemus sekä asiassa annettu päätös. Poliisi voi kuitenkin luovuttaa yksittäistä lupa-asiaa koskevan tiedon, jos se on tarpeen luvan kohteena olevan esineen alkuperän taikka luvan voimassaolon tai sen tarkemman sisällön selvittämiseksi. Tiedostojen pitämiseen, käyttöön ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan muuten, mitä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (  /2003) säädetään. Tiedostoissa olevien tietojen poistamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä 3 momentissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2003

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Ahti Vielma /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Markku Koski /kesk

​​​​